سمینارهای گروه آمار

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم بهار  400-99

 

عنوان

سخنران

تاريخ

 مدلسازی و پیش بینی تعداد مبتلایان و مرگ و میرناشی از کویید 19در ایران در مقایسه مدلهای مختلف پیش بینی سری زمانی

آقای دکتر مهدی جباری

1400-2-18

 

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۹-۹۸

 

عنوان

سخنران

تاريخ

 

1398-7-24

 (همایش روز آمار)

 

1398-8-8

تعطیل رسمی

 

1398-8-15

گزارش فرصت مطالعاتی

 آقای دکتر سرمد

1398-8-22

 داده های فرسایشی و کاربرد آنها در سیستمها

آقای دکتر رزمخواه

1398-8-29

On detecting outliers in the Pareto distribution

آقای دکتر مهدی جباری

1398-9-6

 متعاقبا اعلام خواهد شد

 آقای دکتر هادی جباری

1398-9-13

متعاقبا اعلام خواهد شد

آقای دکتر احمدی

1398-9-20

آلن تورینگ و نگاه بیزی در جنگ جهانی دوم

آقای دکتر محتشمی

1398-9-27

                      گزارش آمارگیری از زایرین اربعین

آقای دکتر رضایی

 1398-10-4

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

 

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

1397-7-18

 

 

1397-7-25

 (همایش روز آمار)

 

1397-8-2

 

 

1397-8-23

 

 

1397-8-30

نقش آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم و نگاه بیزی

آقای دکتر محتشمی

1397-9-7

 

 

1397-9-14

متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقای دکتر احمدی

1397-9-21

 

 

1397-9-28

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم بهار   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

توزیع های تغییر شکل یافته: روشهای ساخت و ویژه گی ها

آقای دکتر امینی

1397-1-21

ویژگی های از تقارن و توزیع های متقارن در آمار و احتمال

آقای دکتر احمدی

1397-1-29

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییز   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مدلهای کلاس پنهان و کاربرد آن در علوم پزشکی

آقای دکتر جمالی

1396-7-26

تحلیل داده های خشکسالی با استفاده از تابع مفصل

خانم دکتر کوهی

1396-8-10

گزارش فرصت مطا لعاتی

آقای حسین محتشمی

1396-8-17

گزارش شركت در كنفرانس

آقای دکتر صادق پور

1396-9-22

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم بهار   ۹۵-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

On multi-state systems

 دکتر دوست پرست

1395-12-4

طراحی و ارزیابی یک مدل دسته بندی با مدیریت داده های گمشده پزشکی

آقای گلاب پور

1395-12-11

گزارش شرکت در کنفرانس بین المللی ODRS 2016

"ORDERED DATA AND THEIR APPLICATIONS IN RELIABILITY  AND SURVIVAL ANALYSIS”

دکتر حبیبی راد

1395-12-18

A test of independence against orthant dependence

دکتر هادی جباری

1396-1-30

On the reliability of complex systems with three dependent components per element

دکتر رزمخواه

1396-2-6

معیارهای وابستگی چندمتغیره: نظریه و کاربردها

آقای مجید صنعت گر

1396-6-6

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییز   ۹۵-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش شركت در كنفرانس بين المللي باعنوانINTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN STATISTICS (ICS-2016)    در شهر مومباي-هند

آقای دکتر مهدی جباری

1395-7-7

Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers

آقای دکتر مهدی جباری

1395-7-14

Tensor Elliptical Distribution

آقای دکتر آرشی

1395-7-28

Properties of a random sample given an order statistic

آقای دکتر احمدی

1395-8-19

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم بهار 95-94

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مقیاس گذاری چند بعدی و کاربردها

دکتر آرشی

1394-11-21

   Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution and their applications

     دکتر صالحی   

1394-11-28

Signature-based approach in redundancy, a vocation problems

دکتر دوست پرست

1394-12-5

زمان بندی در ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم

  دکتر مهاجرزاده

1394-12-12

Statistical methods in animal breeding

دکتر شریعتی

1394-12-19

Shrinkage Estimation of    in the Exponential Distribution Mixing with Exponential Distribution   

 دکتر مهدی جباری

1395-1-18

Comparing the empirical power of several independence tests in the generalized FGM family

دکتر هادی جباری

1395-1-25

On weighted cumulative residual entropy

دکتر براتپور

1395-2-8

درجه واریانس برآوردگرهای نااریب در طرح های رایج نمونه گیری بدون جایگذاری

 دکتر رضایی

1395-2-15

  ACCEPTANCE SAMPLING PLAN USING FUZZY SETS THEORY

دکتر صادقپور

1395-2-22

Archimedean Copulas: Constructions, properties and  fitting

دکتر امینی

1395-2-22

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 95-94

 

مناسبتها ی مرتبط

عنوان

سخنران

تاريخ

 

 

 

1394-7-8

 

جلسه گروه آمار

------

1394-7-15

روز جهانی استاندارد

 

 

1394-7-22

روز صادرات

 

 

1394-7-29

--

 

 

1394-8-6

 

جلسه گروه آمار

------

1394-8-13

--

 

 

1394-8-20

--

 

دکتر شریعتی

1394-8-27

--

جلسه گروه آمار

------

1394-9-4

 

 

آقای دکتر محتشمی

1394-9-18

روز پژوهش

 

آقای دکتر هادی جباری

1394-9-25

---

جلسه گروه آمار

------

1394-10-2

 

 

خانم دکتر حبیبی

1394-10-9

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.


 برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 94-93

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

Generalized prediction intervals under Type-II censoring

آقای دکتر رزمخواه

1393-07-16

A Hamilton Walk on Quaternions

خانم دکتر فشندی

1393-07-23

Testing the Parameters of a Pareto Distribution in the Presence of Outliers

آقای دکتر مهدی جباری

1393-08-07

گزارش هشتمین کنفرانس بین المللی ریاضی و آمار یونان

خانم دکتر حبیبی راد و خانم دکتر براتپور

1393-08-21

سخنرانی عمومی (History of Information Theory)

آقای دکتر محتشمی

1393-08-28

گزارش یازدهمین کنفرانس داده های ترتیبی در لهستان

آقای دکتر احمدی

1393-09-05

تاثیر وابستگی مولفه های سیستم بر روی میانگین طول عمر سیستم

آقای دکتر خنجری

1393-09-26

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 92-91

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

گزارش شرکت در هشتمین کنگره جهانی آمار و احتمال در ترکیه

خانم دکتر براتپور

1391-11-25

Comparisons of Concordance

خانم سلیمه یاسایی

1391-12-02

بهینه سازی برنامه تعمیرات و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (SA)

آقای دکتر دوست پرست

1391-12-09

کارگاه مباحثی در نرم افزارR

آقای دکتر سرمد

1391-12-16

برآورد بیزی پارامترهای مدل پارتو در مواجهه با داده های پرت تحت سانسور فزاینده نوع 2

آقای دکتر مهدی جباری

1392-01-21

متغیرهای تصادفی وابسته که مستقل یا ناهمبسته هستند

آقای دکتر امینی

1392-01-28

آقای دکتر فکوری

1392-02-04

تحلیل و یژگی های آماری قیمت برق در بازارهای رقابتی

آقای دکتر رجبی

(مدیر محترم گروه مهندسی برق)

1392-02-11

روشهای آماری در صنعت

آقای دکتر صادق پور

1392-02-18

برآورد تعداد زائرین با استفاده از طرح نمونه گیری از جوامع در حال حرکت

آقای دکتر رضایی

1392-02-25

رگرسیون و کاربرد آن در علوم تجربی

آقای دکتر عمادی

1392-03-01

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

 

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

۱۸-۷-۱۳۹۷

 

 

۲۵-۷-۱۳۹۷

 (همایش روز آمار)

 

۲-۸-۱۳۹۷

 

 

۲۳-۸-۱۳۹۷

 

 

۳۰-۸-۱۳۹۷

نقش آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم و نگاه بیزی

آقای دکتر محتشمی

۷-۹-۱۳۹۷

 

 

۱۴-۹-۱۳۹۷

متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقای دکتر احمدی

۲۱-۹-۱۳۹۷

 

 

۲۸-۹-۱۳۹۷

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۶۱
۸۵۱
۳۷۰۸
۹۷۱
۶۱
۹۲۹۷
۳۶۰۵۸۱

t5.png

گالری تصاویر

t3.jpg

تقویم آموزشی

360-virtual-tour.png

تور مجازی

about2.png

درباره ما