گروه

گروههای دانشکده علوم رياضي :

گروه آموزشي شامل سه گروه در رشته هاي رياضي محض و رياضي کاربردي و آمار در مقاطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا دانشجو مي پذيرد .

tel