معرفی کتاب : روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی


 

کتاب روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی با استفاده از نرم افزار R تالیف دکتر مهدی جباری نوقابی عضو هیات علمی گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با قطع وزیری و  443 صفحه  در تابستان 1395 توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

كتاب حاضر در دو قسمت كلي با نام­ هاي روش­ هاي پيشرفته آماري و مدل­ هاي خطي در علوم دامي با استفاده از نرم افزار R تهيه شده است.

در قسمت اول نحوه استفاده و آشنايي با نرم افزار R، برخي روش­ هاي آمــاري توصيـفي و استنباطي، جبر خطي و محاسبات ماتريسي، برخي از روش­ هاي آمار استنباطي شامل برآورد فاصله­ اي و آزمون فرضيه­ هاي آماري پارامتري، الگوي رگرسيون­ هاي خطي و غيرخطي، انواع رگرسيون­ هاي با پاسخ­ هاي رسته­ اي به همراه تحليل بيشتري از برازش مدل­ هاي رگرسيوني شامل پذيره­ هاي زيربنايي و نحوه گزينش متغيرهاي توضيحي و... بيان شده است.

قسمت دوم انواع مدل­ هاي خطي در علوم دامي شامل بهترين پيش­ بيني نااريب خطي ارزش­ هاي اصلاحي، مدل دام، برآورد اثرات ژنتيكي مادري، برآورد اثر ژنتيكي و محيطي مادري، برآورد اثرات ژنتيكي چند صفتي، برآورد اثرات ژنتيكي غير افزايشي و رگرسيون تصادفي تشريح شده است.یوانفورماتیک به‌عنوان یک مبحث نوین و میان‌رشته‌ای، در حقیقت پیوندی است بین زیست‌شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر، به‌نحوی‌که فهم ما را از سازوکار سامانه‌های زیستی متحول کرده است.

book_r.d

.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel