كار گاه اموزشي نرم افزار متلب

دومين كار گاه اموزشي نرم افزار متلب رادر روزهاي جهارشنبه بعد از ظهر مورخ 26 و

پنجشنبه صبح مورخ 27 اذر ماه به مدت 10 ساعت در دانشكده علوم رياضي  برگزار  می شود. هزينه ثبت نام 50 هزار تومان كه مي توان به

كارت شماره 5859831032631268  بانك تجارت واريز و تصوير فيش را به شماره 091511421149  ارسال نماييد.

telegram