جلسه سخنراني نگاه فلسفي به آب وتحليلي برريشه هاي بروزبحران آن درايران

اين سخنراني به همت هسته فلسفه علم، در روز دو شنبه 15 آذر ماه 1395 ساعت 12الي 13در آمفي تاتر دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.

پوستر نهایی کوچک

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel