نشست مشترك رئيس مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد بامسئولان دانشكده علوم رياضي برگزار شد

اين نشست صميمانه با هدف انجام تحقيقات مشترك و همكاري، بين دانشكده علوم رياضي ومركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد، با حضور دكتر هادي اعظمي رئيس اين مركزوهيات رييسه دانشكده، درروز شنبه 11 دي ماه 1395 در محل سالن شوراي اين برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، درطي اين جلسه، ابتدا توانمندي هاي دانشكده علوم رياضي درحوزه مديريت شهري ازسوي مسئولان اين دانشكده معرفي شد.

در ادامه، دكتر اعظمي در جايگاه رئيس مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر، به نيازهاي ضروري شهر وموارد پژوهشي اشاره كرد.سپس، راهكارهاي ارتقاء همكاري وتعامل بيشتر في مابين، تبيين گرديد.

براساس اين گزارش، در پايان اين نشست، پيش نويس تفاهم نامه اي براي كليات موارد همكاري هاي تحقيقاتي، تهيه ومقررشد درجلسه بعدي پس ازاصلاحات به امضاي طرفين برسد.

https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=3657431&attachType=1&referID=16815704&linkview=undefined

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel