بازديد معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه از دانشكده علوم رياضي

آقاي دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي ازدانشكده علوم رياضي در روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1395 بازديد كرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ضمن بازديدازآزمايشگاه رايانه ، نشستي نيز به منظور هم انديشي وتبادل نظر درمواردآموزشي با رئيس، معاونين، مديران گروه هاي آموزشي و نمايندگاني از اعضاي محترم هيأت علمي اين دانشكده داشتند.گفتني است كه دكتر مشايخي،مشاور معاونت آموزشي دانشگاه نيز دراين جلسه وبازديدحاضربودند.

IMG 4188

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۷
۳۵۲
۴۷
۸۳۶
۲۰۷۷
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۰

tel