تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد بهترین فرصتهای تحصیلی در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی را برای دانشجویان فراهم می کند .این دانشکده از نظرعلمی یکی از قویترین دانشکده های ریاضی در سطح کشور می باشد .این دانشکده در اولین دوره تاسیس قطبهای علمی در سطح دانشگاههای کشور در سال 1380 در دو رشته ریاضی و آمار از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قطب علمی شناخته شد .همچنین در سال 1384 با بررسی مجدد تواناییهای علمی دانشگاهها در رشته های متفاوت ، مجددا دانشکده علوم ریاضی در سه هسته تخصصی تحت عناوین :

   

* آنالیز روی ساختارهای جبری

 

*  آنالیز داده های ترتیبی و فضایی

 

* مدلسازی و محاسبات سیستمهای خطی و غیر خطی

 

tel