طرح اهداء خون دردانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

برطبق هماهنگي باسازمان انتقال خون بااستقرارپايگاه اهداي خون سيار دردانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجويان، اساتيد، و كاركنان دانشگاه، درطرح اهداء خون مشاركت نمودند.

به گزارش خبرنگارفرهنگي/ روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، به همت مديريت دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، درراستاي تحقق اهداف عاليه ديني و حس انسان دوستي وكمك به همنوعان ،باهماهنگي سازمان انتقال خون، دانشجويان، اساتيد، و كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد با اهداي خون در محل دانشكده علوم رياضي در روز دوشنبه 9 اسفندماه 1395،به كمك بيماران نيازمند شتافتند.

11111

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel