كسب عنوان نخست دانشجويان دكتري غيرايراني توسط دانشجوي دانشكده علوم رياضي

Dr Majed Jabar

در مراسم جشن برگزيدگان سومين جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسي مشهد، آقاي " ماجد جبار سعدان ال عثمان" ازكشورعراق و دانشجوي بين المللي دكتري رياضي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، با معدل19/38 حائز رتبه اول دربين دانشجويان دكتري غيرايراني دانشگاه گرديد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر محمد جانفدا عضو هيئت علمي دانشكده علوم رياضي، استاد راهنماي اين دانشجومي باشد.همچنين آقاي " ماجد جبار سعدان ال عثمان"درگفتگوبا خبرنگار روابط عمومي ، اظهارداشت: من "ايران" را براي ادامه به تحصيل انتخاب كردم، چون يك كشورپيشرفته است. وي درادامه افزود: دانشگاه فردوسي مشهد بهترين دانشگاه است

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۳۵۲
۱۰۱
۸۳۶
۲۱۳۱
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۴

tel