جلسه دفاع از رساله دکتری حمیده آذرمی

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی محض

گرایش آنالیز

عنوان:

شبه قابها ، ساختار چند ویژگی و آنالیز چند ویژگی قاب

استاد راهنما:

دکتر کامیابی گل

دکتر جانفدا

استاد مشاور:

دکتر رئیسی طوسی

هیات داوران :

دکتر ابراهیمی، دكتر عارفی جمال، دکتر اصغر رحیمی، دکتر اسماعیل زاده

ارائه دهنده:

حمیده آذرمی

چهارشنبه 7 تیر  ماه 1396، ساعت 10

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۹۹
۳۵۲
۹۹
۸۳۶
۲۱۲۹
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۲

tel