اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده علوم رياضي

مجلات علمي- پژوهشي معتبر چيست؟

 در خصوص مجلات علمي-پژوهشي مجددا با توجه به مقررات معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه، به استحضار مي رساندكه تنها مقالات در مجلات فهرست ذيل به عنوان مجلات علمي- پژوهشي براي ترفيع، ارتقاء، پژوهه، دفاع از رساله دكتري و … معتبر تلقي و پذيرفته مي شوند:

1- مجلات JCR  (چاركها ي Q1 تا Q4 بر اساس اين فهرست و نه Scimago تعيين مي شوند)

2- مجلات Web Of Science (به استثتاي Emerging كه مورد تأييد دانشگاه نمي باشد)

3-مجلات SCOPUS

3- مجلات علمي پژوهشي مصوب وزارتين

4- مجلات در MathSciNet با MCQ ​بزرگتر از پنج صدم

ضمنا مقالات در مجلات ليست سياه دانشگاه و وزارتين حتي در صورت وجود در فهرست بالا قابل قبول نمي باشد.

تاكيد مي گردد كه در مقالات مستخرج از رساله دانشجويان دكتري، نام دانشجو بايد اول و نام استاد راهنما (از دانشگاه فردوسي مشهد) بايد دوم باشد و ضمنا نويسنده مسوول مقاله بايد استاد راهنما باشد. همچنين در مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي شماره 2، مجري طرح بايد نويسنده مسوول باشد.

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۰
۱۱۶
۵۲۵
۱۷۳۲
۱۰۰
۵۰۸۳
۱۷۲۵۴۲

tel