برگزاري مراسم رونمايي از كتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهدو وبگاه آمار و داده هاي شهري مشهد

مراسم رونمايي از كتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهد و وبگاه آمار و داده هاي شهري مشهد (پروژه مشترك دفتر ارتباط با جامعه دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهدو دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردي شهرداري مشهد) با حضور مسئولين دانشگاه فردوسي مشهد، و شهرداري مشهد روز چهارشنبه 18 دي ماه 1398 ساعت 12 در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي برگزار گردید.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در مراسم که روز چهارشنبه برگزار شد با اشاره به ارتباط خوبی که طی دو سال گذشته بین مجموعه مدیریت شهری و دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفته است گفت: یکی از اهداف این ارتباط، هدایت دانشگاه‌ها به سمت مسایل واقعی شهری و استفاده از ظرفیت و تخصص آنها برای حل این چالشهاست.
شهریار آل شیخ افزود: آمارنامه امسال بسیار به استاندارهای جهانی نزدیک‌تر شده است و دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به ما در جهت جمع‌آوری و انتشار دقیقتر و معتبرتر داده ها کمک بسیاری کرده است.
وی اضافه کرد: نگاه جامع به موضوعات مختلف اساسی‌ترین نیاز برای برنامه ریزی درباره حل آنهاست.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: هنوز در بسیاری از مسایل شهری نتوانسته‌ایم به طور کامل به اطلاعات جامع دست پیدا کنیم و کارهایی مانند تدوین آمارنامه ها به مدیریت شهری کمک زیادی می‌کند تا با اشراف بهتر نسبت به موضوعات مختلف، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها دقیق‌تر برنامه ریزی شود.
رییس دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد هم در این مراسم گفت: نخستین دفتر همکاری دانشگاهی با شهرداری مشهد دو سال قبل در دانشکده ریاضی افتتاح شد که تا امروز همکاری‌های خوبی با مدیران شهری داشته است.
دکتر علیرضا سهیلی افزود: این آمارنامه با دقت و کیفیت بالایی تدوین شده است که حاصل یکی از همکاری‌های بین دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری این شهر است و امیدواریم تا تعامل بیشتری برای ادامه این همکاری ها وجود داشته باشد.
در این مراسم معاون اداری مالی دانشگاه نیز، دکتر انصاری جهت اهداء جوایز به دانشجویان در این مراسم حضور داشتند.
در سـالنامه آمـاری ۱۳۹۷ شـهرداری مشـهد سـعی شده است که اهـم اطلاعـات کاربـردی حوزه هـای تخصصی شـهرداری در ۲۱ محـور موضوعـی تشـریح و بـه مقایسـه ایـن اطلاعـات بـا سـال گذشـته پـرداخته شود. ایـن محصـول طـی فرآینـدی یک سـاله بـا همـکاری رابطان آمـاری و مدیـران واحدهـای تابعـه شـهرداری از طریـق مکاتبـات اداری، برداشـت داده های ثبتـی حاصل از تراکنش سـامانه ها و اطلاعـات ثبـت شـده توسـط کاربـران در سـامانه برداشـت اطلاعـات (سـبا) گـردآوری شـده اسـت.
در این کتاب دو جلدی ۹۸۷ جـدول آمـاری و اطلاعاتی آورده شده است که نسـبت بـه سـال گذشته  ۲۹۰ جـدول به آن اضافه شده است.

IMG 2037IMG 2039IMG 1948

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۴
۱۶۵
۵۶۲
۱۰۸۸
۶۹۴۶
۹۴۷۵
۳۰۱۲۲۶