لیست اعضای هیات علمی گروه


جعفر احمدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، داده های ترتیبی، قابلیت اعتماد

 

تلفن:38805679

وبگاه شخصی:ahmadi-j.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahmadi-j@um.ac.ir

جعفر احمدی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد امینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه احتمال، نظریه توزیع، قضایای حدی

 

تلفن:38805680

وبگاه شخصی:m-amini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-amini@um.ac.ir

محمد امینی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی دوست پرست

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، پیش بینی، قابلیت اطمینان، مدل های خطی، رده بندی

 

تلفن:38805689

وبگاه شخصی:doustparast.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:doustparast@um.ac.ir

مهدی دوست پرست

برنامه درسی هفتگی استاد

عبدالحمید رضائی رکن آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، قابلیت اعتماد، نظریه نمونه گیری

 

تلفن:38805683

وبگاه شخصی:rezaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rezaei@um.ac.ir

عبدالحمید رضائی رکن آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا محتشمی برزادران

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری،نظریه اطلاع، قابلیت اعتماد

 

تلفن:38805681

وبگاه شخصی:grmohtashami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:grmohtashami@um.ac.ir

غلامرضا محتشمی برزادران

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد آرشی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:arashi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:arashi@um.ac.ir

محمد آرشی

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی جباری نوقابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:احتمال کاربردی، آمار کاربردی، محاسبات آماری

 

تلفن:38805691

وبگاه شخصی:jabbarinh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:jabbarinh@um.ac.ir

هادی جباری نوقابی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی جباری نوقابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، داده های پرت، بیمه، کنترل کیفیت آماری

 

تلفن:38805694

وبگاه شخصی:jabbarinm.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:jabbarinm@um.ac.ir

مهدی جباری نوقابی

برنامه درسی هفتگی استاد

آرزو حبیبی راد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، تحلیل بقاء، داده کاوی

 

تلفن:38805690

وبگاه شخصی:ahabibi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahabibi@um.ac.ir

آرزو حبیبی راد

برنامه درسی هفتگی استاد

مصطفی رزمخواه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، داده های ترتیبی، قابلیت اعتماد

 

تلفن:38805692

وبگاه شخصی:razmkhah_m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:razmkhah_m@um.ac.ir

مصطفی رزمخواه

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید سرمد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:محاسبات آماری

 

تلفن:38805688

وبگاه شخصی:sarmad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sarmad@um.ac.ir

مجید سرمد

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی عمادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:استنباط آماری، آمار ناپارامتری، استنباط شواهدی، مدل های خطی

 

تلفن:38805693

وبگاه شخصی:emadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:emadi@um.ac.ir

مهدی عمادی

برنامه درسی هفتگی استاد

معصومه فشندی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، آنالیزهارمونیک

 

تلفن:38805686

وبگاه شخصی:fashandi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fashandi@um.ac.ir

معصومه فشندی

برنامه درسی هفتگی استاد

وحید فکور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه احتمال، استنباط ناپارامتری

 

تلفن:38805687

وبگاه شخصی:fakoor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fakoor@um.ac.ir

وحید فکور

برنامه درسی هفتگی استاد

t5.png

گالری تصاویر

t3.jpg

تقویم آموزشی

360-virtual-tour.png

تور مجازی

about2.png

درباره ما