لیست اعضای هیات علمی گروه


حمیدرضا ابراهیمی وشکی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک مجرد

 

تلفن:38805660

وبگاه شخصی:vishki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vishki@um.ac.ir

حمیدرضا ابراهیمی وشکی

برنامه درسی هفتگی استاد

شیرین حجازیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، نظریه عملگرها

 

تلفن:38805669

وبگاه شخصی:hejazian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hejazian@um.ac.ir

شیرین حجازیان

برنامه درسی هفتگی استاد

کاظم خشیارمنش

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:جبرجابجای، گراف های جبری

 

تلفن:38805667

وبگاه شخصی:khashayar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khashayar@um.ac.ir

کاظم خشیارمنش

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد صال مصلحیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، آنالیز ماتریسی

 

تلفن:38805663

وبگاه شخصی:moslehian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moslehian@um.ac.ir

محمد صال مصلحیان

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد عرفانیان مشیری نژاد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه گروه ها، گراف های جبری

 

تلفن:38805662

وبگاه شخصی:erfanian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:erfanian@um.ac.ir

احمد عرفانیان مشیری نژاد

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه - هلن قانع استادقاسمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:سیستم های دینامیکی، توپولوژی جبری

 

تلفن:38805661

وبگاه شخصی:htina.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:htina@um.ac.ir

فاطمه - هلن قانع استادقاسمی

برنامه درسی هفتگی استاد

بهروز مشایخی فرد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:توپولوژی جبری، نظریه گروه ها

 

تلفن:38805666

وبگاه شخصی:bmashf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bmashf@um.ac.ir

بهروز مشایخی فرد

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید میرزا وزیری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:ترکیبات شمارشی، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها

 

تلفن:38805668

وبگاه شخصی:mirzavaziri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirzavaziri@um.ac.ir

مجید میرزا وزیری

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلیرضا کامل میر مصطفائی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، هندسه فضاهای باناخ

 

تلفن:38805671

وبگاه شخصی:mirmostafaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirmostafaei@um.ac.ir

سیدعلیرضا کامل میر مصطفائی

برنامه درسی هفتگی استاد

رجبعلی کامیابی گل

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز هارمونیک، آنالیز زمان/فرکانس، موجک ها

 

تلفن:38805664

وبگاه شخصی:kamyabi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kamyabi@um.ac.ir

رجبعلی کامیابی گل

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد جانفدا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک

 

تلفن:38805670

وبگاه شخصی:janfada.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:janfada@um.ac.ir

محمد جانفدا

برنامه درسی هفتگی استاد

ریحانه رئیسی طوسی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز هامونیک، موجک ها

 

تلفن:38805676

وبگاه شخصی:raisi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:raisi@um.ac.ir

ریحانه رئیسی طوسی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا زمانی بهابادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:سیستم های دینامیکی

 

تلفن:38805674

وبگاه شخصی:zamany.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zamany@um.ac.ir

علیرضا زمانی بهابادی

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید کیوانفر

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه گروه ها

 

تلفن:38805672

وبگاه شخصی:skayvanf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:skayvanf@um.ac.ir

سعید کیوانفر

برنامه درسی هفتگی استاد

حمید ترابی اردکانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:توپولوژی جبری

 

تلفن:38805712

وبگاه شخصی:h.torabi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h.torabi@um.ac.ir

حمید ترابی اردکانی

برنامه درسی هفتگی استاد

بی بی هانیه میر ابراهیمی پازیکوئی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:توپولوژی جبری، روش های توپولوژیکی در نظریه گروه ها

 

تلفن:38805673

وبگاه شخصی:h_mirebrahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h_mirebrahimi@um.ac.ir

بی بی هانیه میر ابراهیمی پازیکوئی

برنامه درسی هفتگی استاد

حامد نجفی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز تابعی

 

تلفن:38806194

وبگاه شخصی:h.najafi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h.najafi@um.ac.ir

حامد نجفی

برنامه درسی هفتگی استاد

محسن پرویزی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه گروه ها، جبرلی

 

تلفن:38805677

وبگاه شخصی:parvizi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:parvizi@um.ac.ir

محسن پرویزی

برنامه درسی هفتگی استاد

t5.png

گالری تصاویر

t3.jpg

تقویم آموزشی

360-virtual-tour.png

تور مجازی

about2.png

درباره ما