لیست اعضای هیات علمی گروه


علیرضا سهیلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل

 

تلفن:38805653

وبگاه شخصی:soheili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:soheili@um.ac.ir

علیرضا سهیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

سهراب عفتی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:کنترل بهینه، بهینه سازی

 

تلفن:38805654

وبگاه شخصی:s-effati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s-effati@um.ac.ir

سهراب عفتی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدحسن علم الهدائی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آموزش ریاضی

 

تلفن:38805656

وبگاه شخصی:alam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:alam@um.ac.ir

سیدحسن علم الهدائی

برنامه درسی هفتگی استاد

فریدون رهبرنیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه گراف

 

تلفن:38805659

وبگاه شخصی:rahbarnia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rahbarnia@um.ac.ir

فریدون رهبرنیا

برنامه درسی هفتگی استاد

امید سلیمانی فرد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:کنترل بهینه و بهینه سازی

 

تلفن:38805708

وبگاه شخصی:soleimani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:soleimani@um.ac.ir

امید سلیمانی فرد

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا قنبری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:تحقیق در عملیات

 

تلفن:38805658

وبگاه شخصی:rghanbari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rghanbari@um.ac.ir

رضا قنبری

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی گچ پزان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال

 

تلفن:38805657

وبگاه شخصی:gachpazan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gachpazan@um.ac.ir

مرتضی گچ پزان

برنامه درسی هفتگی استاد

مصطفی توکلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:نظریه گراف

 

تلفن:38805682

وبگاه شخصی:m_tavakoli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m_tavakoli@um.ac.ir

مصطفی توکلی

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزاد رادمهر

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آموزش ریاضی

 

تلفن:38805698

وبگاه شخصی:f.radmehr.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:f.radmehr@um.ac.ir

فرزاد رادمهر

برنامه درسی هفتگی استاد

رسول رمضانیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:علوم کامپیوتر

 

تلفن:38805711

وبگاه شخصی:rramezanian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rramezanian@um.ac.ir

رسول رمضانیان

برنامه درسی هفتگی استاد

اصغر قربانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:آنالیز عددی

 

تلفن:38805675

وبگاه شخصی:aghorbani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aghorbani@um.ac.ir

اصغر قربانی

برنامه درسی هفتگی استاد