دکتر فاطمه - هلن قانع استادقاسمی

فاطمه - هلن قانع استادقاسمی

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر