Article Title Author(s) Publication Date
شاخص های توزیع درآمد در ایرانGholam Reza Mohtashami Borzadaran1986-5
رکوردها در توزیع بتاJafar Ahmadi,Nasser Reza Arghami1996-10
برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابستهMohammad Amini2001-1
نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکهMajid Sarmad2001-8
یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفیMohammad Amini2002-8
برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردیJafar Ahmadi2002-9
مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیونArezou Habibirad,Nasser Reza Arghami2003-7
یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابستهMohammad Amini2003-8
مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتاGholamHossain Shahkar2003-9
نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابستهMohammad Amini2003-11
The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking TaskNasser Reza Arghami2005-3
بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشورHadi Jabbari Nooghabi,Mehdi Jabbari Nooghabi2005-7
گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترنJafar Ahmadi2005-9
محاسبه اطلاع فیشر در هر مجموعه دلخواه از آماره های مرتبMohammad Mehdi Tabatabaey Mashhadi2006-8
بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ایJafar Ahmadi2006-9
معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسیMohammad Amini2006-9
مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمانMohammad Mehdi Tabatabaey Mashhadi2007-1
بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشورBahram Sadeghpour Gildeh2007-2
کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهدHossein Ali Niroumand2007-3
استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبناMohammad Mehdi Tabatabaey Mashhadi2007-6
مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشرMostafa Razmkhah,Jafar Ahmadi2007-6
رگرسیون فازیNasser Reza Arghami2007-7
ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آمارهGholam Reza Mohtashami Borzadaran2007-9
مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانهMohammad Mehdi Tabatabaey Mashhadi2007-10
آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپیArezou Habibirad,Nasser Reza Arghami2008-2
ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنیGholam Reza Mohtashami Borzadaran2008-2
نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آنMohammad Amini2008-3
رکورد چیست و رکورد شکن کیستJafar Ahmadi2008-3
بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیزHadi Jabbari Nooghabi2008-4
تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستارMehdi Jabbari Nooghabi2008-4
تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دخترانBahram Sadeghpour Gildeh2008-5
بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتریGholam Reza Mohtashami Borzadaran2008-8
روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوارGholam Reza Mohtashami Borzadaran2008-8
شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیکNasser Reza Arghami2008-9
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمای بر مبنای برآورد اطلاع رنیMaliheh Abbasnezhad Mashhadi2009-1
برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته)Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2009-1
آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپیNasser Reza Arghami2009-3
ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیکMajid Sarmad2009-3
شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفرNasser Reza Arghami2009-3
مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپیNasser Reza Arghami2009-3
نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطهHadi Jabbari Nooghabi,Mehdi Jabbari Nooghabi2009-3
تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسانMajid Sarmad2009-4
استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Majid Sarmad2009-7
برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شدهArezou Habibirad2009-7
تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکیBahram Sadeghpour Gildeh2009-8
منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سالHassan Doosti2009-10
خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبیAbdolhamid Rezaei Roknabadi,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2009-11
تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نرMehdi Jabbari Nooghabi2010-1
بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانArezou Habibirad2010-2
تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعالBahram Sadeghpour Gildeh2010-2
بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمانHadi Jabbari Nooghabi2010-3
شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهداتMajid Sarmad2010-3
نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافتهJafar Ahmadi2010-3
تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2010-6
ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیممGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Mohammad Amini2010-9
مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایرانBahram Sadeghpour Gildeh2010-10
تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده سازBahram Sadeghpour Gildeh2010-11
مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمدGholam Reza Mohtashami Borzadaran2010-12
روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداولHadi Jabbari Nooghabi2011-1
داده های پرت، مفهوم و کاربرد آنMehdi Jabbari Nooghabi2011-4
کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانیHadi Jabbari Nooghabi2011-5
نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمانGholam Reza Mohtashami Borzadaran2011-6
مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمالGholam Reza Mohtashami Borzadaran2011-8
بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارJafar Ahmadi2011-9
برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریبVahid Fakoor2011-9
اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیMajid Sarmad2011-10
بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژهHadi Jabbari Nooghabi2011-11
بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشورGholam Reza Mohtashami Borzadaran2011-12
بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنانHadi Jabbari Nooghabi2012-1
رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم ورداMahdi Emadi,Nasser Reza Arghami2012-1
بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387Mehdi Jabbari Nooghabi2012-3
تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصلHadi Jabbari Nooghabi2012-3
تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاعGholam Reza Mohtashami Borzadaran2012-3
پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاویAli Meshkani2012-8
طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی سادهAbdolhamid Rezaei Roknabadi,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2012-9
مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع IISimindokht Baratpour Bajgiran2012-9
مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافتهMohammad Amini,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2012-9
پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نماییJafar Ahmadi2012-11
آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختیHadi Jabbari Nooghabi2012-12
بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائمArezou Habibirad2012-12
پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاویAli Meshkani2012-12
داده کاوی در R با استفاده از بسته RattleMajid Sarmad,Mehdi Jabbari Nooghabi2012-12
برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارJafar Ahmadi2013-2
ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رودHadi Jabbari Nooghabi2013-2
سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمرJafar Ahmadi2013-2
کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامدGholam Reza Mohtashami Borzadaran2013-2
تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالاMohammad Amini,Hadi Jabbari Nooghabi2013-3
اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نماییMostafa Razmkhah2013-3
ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه هاMehdi Jabbari Nooghabi2013-4
بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زاArezou Habibirad2013-7
بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لیHadi Jabbari Nooghabi2013-7
مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوانHadi Jabbari Nooghabi2013-7
یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشدهMahdi Emadi2013-8
بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزیMehdi Jabbari Nooghabi2013-9
کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریبAbdolhamid Rezaei Roknabadi,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2013-9
بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهدMehdi Jabbari Nooghabi2013-10
بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالمMehdi Jabbari Nooghabi2013-12
مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانیMehdi Jabbari Nooghabi2013-12
وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصلMohammad Amini,Hadi Jabbari Nooghabi2014-1
نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیختهGholam Reza Mohtashami Borzadaran2014-1
استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص CppBahram Sadeghpour Gildeh,Mahdi Doostparast2014-3
بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهانHadi Jabbari Nooghabi2014-3
مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهدAbdolhamid Rezaei Roknabadi2014-5
نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس شاخص زنگاGholam Reza Mohtashami Borzadaran2014-6
اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia colMehdi Jabbari Nooghabi2014-9
تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ایMehdi Jabbari Nooghabi2014-12
تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Mehdi Jabbari Nooghabi2015-3
فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سودMehdi Jabbari Nooghabi2015-4
مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمالJafar Ahmadi2015-7
مقدمه ای بر داده های دایره ایMajid Sarmad2016-2
جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعیBahram Sadeghpour Gildeh2016-6
استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ایBahram Sadeghpour Gildeh,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2016-7
پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هواMehdi Jabbari Nooghabi2016-7
مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایرانMostafa Razmkhah2016-8
اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایرانMohammad Amini2016-9
نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابستهMohammad Amini,Abolghasem Bozorgnia2016-9
خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلبGholam Reza Mohtashami Borzadaran2016-9
مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393Gholam Reza Mohtashami Borzadaran,Bahram Sadeghpour Gildeh2016-9
نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشورMehdi Jabbari Nooghabi2016-9
تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاعGholam Reza Mohtashami Borzadaran2016-10
ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندیGholam Reza Mohtashami Borzadaran2017-3
بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسانMehdi Jabbari Nooghabi2017-3
رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقدMehdi Jabbari Nooghabi2017-6
ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضیMehdi Jabbari Nooghabi2017-7
شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990Mehdi Jabbari Nooghabi2017-8
اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایرانMehdi Jabbari Nooghabi2017-9
توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافتهGholam Reza Mohtashami Borzadaran2017-9
مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ایJafar Ahmadi2017-9
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقاMostafa Razmkhah2017-9
ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایهGholam Reza Mohtashami Borzadaran2017-10
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکیMehdi Jabbari Nooghabi2017-10
توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آنGholam Reza Mohtashami Borzadaran2017-12
مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابعMehdi Jabbari Nooghabi2018-3
کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهMehdi Jabbari Nooghabi2018-5
تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)Mehdi Jabbari Nooghabi2018-6
تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشورMehdi Jabbari Nooghabi2018-7
پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدیGholam Reza Mohtashami Borzadaran2018-9
رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایرانGholam Reza Mohtashami Borzadaran2018-9
منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتمادGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Bahram Sadeghpour Gildeh2018-9
شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمدGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Mohammad Amini2018-10
مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک معمولی و لجستیک نیرومند در مدل‌بندی عوامل مرتبط با بیماری پره‌دیابتMehdi Jabbari Nooghabi2018-10
آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توانGholam Reza Mohtashami Borzadaran2018-11
توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آنGholam Reza Mohtashami Borzadaran2018-11
مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایلMehdi Jabbari Nooghabi2018-11
آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندکSimindokht Baratpour Bajgiran,Arezou Habibirad2018-12
فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافیMehdi Jabbari Nooghabi2018-12
معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسالMehdi Jabbari Nooghabi2018-12
آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر-Arezou Habibirad2019-3
ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامیMehdi Jabbari Nooghabi2019-7
ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهدMajid Sarmad2019-7
بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالیMehdi Jabbari Nooghabi2019-8
طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)Mehdi Jabbari Nooghabi2019-8
میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعالMostafa Razmkhah2019-9
ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانهMehdi Jabbari Nooghabi2019-11
ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکیMehdi Jabbari Nooghabi2019-11
General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer DataJafar Ahmadi2019-12
طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشیHadi Jabbari Nooghabi2020-1
مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERPMehdi Jabbari Nooghabi2020-1
تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیریMehdi Jabbari Nooghabi2020-3
توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)Mehdi Jabbari Nooghabi2020-3
شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاهMehdi Jabbari Nooghabi2020-3
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایرانVahid Fakoor2020-5
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)Mehdi Jabbari Nooghabi2020-5
تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزانMehdi Jabbari Nooghabi2020-5
آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN)Mehdi Jabbari Nooghabi2020-7
ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک)Mehdi Jabbari Nooghabi2020-7
مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادیGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Bahram Sadeghpour Gildeh2020-7
مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانهMehdi Jabbari Nooghabi2020-7
واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایرانMehdi Jabbari Nooghabi2020-7
بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهدMehdi Jabbari Nooghabi2020-8
افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگانMajid Sarmad2020-8
متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایرانMehdi Jabbari Nooghabi2020-8
تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسمMehdi Jabbari Nooghabi2020-10
مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19Mahdi Doostparast2020-10
ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)Mehdi Jabbari Nooghabi2020-11
استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایرانMehdi Jabbari Nooghabi2020-11
تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمدGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Mohammad Amini2020-12
اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیارGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Mohammad Amini2021-2
Inaccuracy Measure Based on Survival CopulaJafar Ahmadi2021-2
تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافتهMahdi Emadi,Mohammad Amini2021-3
دیدگاه بیزی در گذر زمانGholam Reza Mohtashami Borzadaran2021-3
کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتمادMohammad Amini,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2021-4
بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانیMehdi Jabbari Nooghabi2021-5
شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایرانHadi Jabbari Nooghabi2021-9
قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بارMostafa Razmkhah2021-9
اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتهاMehdi Jabbari Nooghabi2021-10
تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصلGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Bahram Sadeghpour Gildeh,Mohammad Amini2021-11
معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازیBahram Sadeghpour Gildeh,Gholam Reza Mohtashami Borzadaran2021-11
تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولیVahid Fakoor2021-12
Estimation of Past Entropy in Length-Biased DataVahid Fakoor2022-3
Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series DistributionsJafar Ahmadi2022-3
کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازیMehdi Jabbari Nooghabi2022-3
مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافتهMehdi Jabbari Nooghabi2022-6
تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاریMehdi Jabbari Nooghabi2022-8
مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتادهHadi Jabbari Nooghabi,Mohammad Amini2022-8
شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایرانMehdi Jabbari Nooghabi2022-10
بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q)Mehdi Jabbari Nooghabi2022-12
شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد)Mehdi Jabbari Nooghabi2022-12
ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضویHadi Jabbari Nooghabi2023-8
برآورد پارامترهای توزیع وایبول و حق بیمه خالص در مواجهه داده های دور افتادهMehdi Jabbari Nooghabi2023-11
کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلیMehdi Jabbari Nooghabi2024-1
بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسمMehdi Jabbari Nooghabi2024-3
نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینهMehdi Jabbari Nooghabi2024-5
ماکسیمم آنتروپی مفصل براساس آنتروپی شانون و اندازه وابستگی بلیست و کاربرد آن در هیدرولوژیGholam Reza Mohtashami Borzadaran,Mohammad Amini2024-6