عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
شاخص های توزیع درآمد در ایرانغلامرضا محتشمی برزادران۱۹۸۶-۵
رکوردها در توزیع بتاجعفر احمدی,ناصررضا ارقامی۱۹۹۶-۱۰
برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابستهمحمد امینی۲۰۰۱-۱
نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکهمجید سرمد۲۰۰۱-۸
یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفیمحمد امینی۲۰۰۲-۸
برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردیجعفر احمدی۲۰۰۲-۹
مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیونآرزو حبیبی راد,ناصررضا ارقامی۲۰۰۳-۷
یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابستهمحمد امینی۲۰۰۳-۸
مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتاغلامحسین شاهکار۲۰۰۳-۹
نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابستهمحمد امینی۲۰۰۳-۱۱
مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابیناصررضا ارقامی۲۰۰۵-۳
بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشورهادی جباری نوقابی,مهدی جباری نوقابی۲۰۰۵-۷
گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترنجعفر احمدی۲۰۰۵-۹
محاسبه اطلاع فیشر در هر مجموعه دلخواه از آماره های مرتبسیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی۲۰۰۶-۸
بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ایجعفر احمدی۲۰۰۶-۹
معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسیمحمد امینی۲۰۰۶-۹
مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمانسیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی۲۰۰۷-۱
بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشوربهرام صادق پور گیلده۲۰۰۷-۲
کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهدحسینعلی نیرومند۲۰۰۷-۳
استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبناسیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی۲۰۰۷-۶
مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشرمصطفی رزمخواه,جعفر احمدی۲۰۰۷-۶
رگرسیون فازیناصررضا ارقامی۲۰۰۷-۷
ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آمارهغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۷-۹
مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانهسیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی۲۰۰۷-۱۰
آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپیآرزو حبیبی راد,ناصررضا ارقامی۲۰۰۸-۲
ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنیغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۸-۲
نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آنمحمد امینی۲۰۰۸-۳
رکورد چیست و رکورد شکن کیستجعفر احمدی۲۰۰۸-۳
بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیزهادی جباری نوقابی۲۰۰۸-۴
تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستارمهدی جباری نوقابی۲۰۰۸-۴
تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دخترانبهرام صادق پور گیلده۲۰۰۸-۵
بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتریغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۸-۸
روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوارغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۸-۸
شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیکناصررضا ارقامی۲۰۰۸-۹
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمای بر مبنای برآورد اطلاع رنیملیحه عباس نژاد مشهدی۲۰۰۹-۱
برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته)غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۹-۱
آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپیناصررضا ارقامی۲۰۰۹-۳
ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیکمجید سرمد۲۰۰۹-۳
شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفرناصررضا ارقامی۲۰۰۹-۳
مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپیناصررضا ارقامی۲۰۰۹-۳
نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطههادی جباری نوقابی,مهدی جباری نوقابی۲۰۰۹-۳
تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسانمجید سرمد۲۰۰۹-۴
استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)مجید سرمد۲۰۰۹-۷
برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شدهآرزو حبیبی راد۲۰۰۹-۷
تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکیبهرام صادق پور گیلده۲۰۰۹-۸
منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سالحسن دوستی۲۰۰۹-۱۰
خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبیعبدالحمید رضائی رکن آبادی,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۰۹-۱۱
تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نرمهدی جباری نوقابی۲۰۱۰-۱
بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانآرزو حبیبی راد۲۰۱۰-۲
تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعالبهرام صادق پور گیلده۲۰۱۰-۲
بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمانهادی جباری نوقابی۲۰۱۰-۳
شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهداتمجید سرمد۲۰۱۰-۳
نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافتهجعفر احمدی۲۰۱۰-۳
تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۰-۶
ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیممغلامرضا محتشمی برزادران,محمد امینی۲۰۱۰-۹
مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایرانبهرام صادق پور گیلده۲۰۱۰-۱۰
تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده سازبهرام صادق پور گیلده۲۰۱۰-۱۱
مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمدغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۰-۱۲
روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداولهادی جباری نوقابی۲۰۱۱-۱
داده های پرت، مفهوم و کاربرد آنمهدی جباری نوقابی۲۰۱۱-۴
کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانیهادی جباری نوقابی۲۰۱۱-۵
نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمانغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۱-۶
مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمالغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۱-۸
بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارجعفر احمدی۲۰۱۱-۹
برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریبوحید فکور۲۰۱۱-۹
اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیمجید سرمد۲۰۱۱-۱۰
بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژههادی جباری نوقابی۲۰۱۱-۱۱
بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشورغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۱-۱۲
بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنانهادی جباری نوقابی۲۰۱۲-۱
رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردامهدی عمادی,ناصررضا ارقامی۲۰۱۲-۱
بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387مهدی جباری نوقابی۲۰۱۲-۳
تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصلهادی جباری نوقابی۲۰۱۲-۳
تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاعغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۲-۳
پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاویعلی مشکانی۲۰۱۲-۸
طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی سادهعبدالحمید رضائی رکن آبادی,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۲-۹
مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع IIسیمیندخت براتپورباجگیران۲۰۱۲-۹
مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافتهمحمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۲-۹
پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نماییجعفر احمدی۲۰۱۲-۱۱
آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختیهادی جباری نوقابی۲۰۱۲-۱۲
بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائمآرزو حبیبی راد۲۰۱۲-۱۲
پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاویعلی مشکانی۲۰۱۲-۱۲
داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattleمجید سرمد,مهدی جباری نوقابی۲۰۱۲-۱۲
برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارجعفر احمدی۲۰۱۳-۲
ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رودهادی جباری نوقابی۲۰۱۳-۲
سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمرجعفر احمدی۲۰۱۳-۲
کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامدغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۳-۲
تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالامحمد امینی,هادی جباری نوقابی۲۰۱۳-۳
اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نماییمصطفی رزمخواه۲۰۱۳-۳
ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه هامهدی جباری نوقابی۲۰۱۳-۴
بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زاآرزو حبیبی راد۲۰۱۳-۷
بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لیهادی جباری نوقابی۲۰۱۳-۷
مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوانهادی جباری نوقابی۲۰۱۳-۷
یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشدهمهدی عمادی۲۰۱۳-۸
بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۳-۹
کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریبعبدالحمید رضائی رکن آبادی,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۳-۹
بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهدمهدی جباری نوقابی۲۰۱۳-۱۰
بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالممهدی جباری نوقابی۲۰۱۳-۱۲
مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۳-۱۲
وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصلمحمد امینی,هادی جباری نوقابی۲۰۱۴-۱
نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیختهغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۴-۱
استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cppبهرام صادق پور گیلده,مهدی دوست پرست۲۰۱۴-۳
بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهانهادی جباری نوقابی۲۰۱۴-۳
مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهدعبدالحمید رضائی رکن آبادی۲۰۱۴-۵
نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس شاخص زنگاغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۴-۶
اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia colمهدی جباری نوقابی۲۰۱۴-۹
تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ایمهدی جباری نوقابی۲۰۱۴-۱۲
تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)مهدی جباری نوقابی۲۰۱۵-۳
فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سودمهدی جباری نوقابی۲۰۱۵-۴
مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمالجعفر احمدی۲۰۱۵-۷
مقدمه ای بر داده های دایره ایمجید سرمد۲۰۱۶-۲
جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعیبهرام صادق پور گیلده۲۰۱۶-۶
استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ایبهرام صادق پور گیلده,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۶-۷
پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوامهدی جباری نوقابی۲۰۱۶-۷
مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایرانمصطفی رزمخواه۲۰۱۶-۸
اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایرانمحمد امینی۲۰۱۶-۹
نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابستهمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا۲۰۱۶-۹
خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلبغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۶-۹
مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393غلامرضا محتشمی برزادران,بهرام صادق پور گیلده۲۰۱۶-۹
نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشورمهدی جباری نوقابی۲۰۱۶-۹
تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاعغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۶-۱۰
ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندیغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۷-۳
بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسانمهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۳
رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقدمهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۶
ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۷
شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990مهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۸
اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایرانمهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۹
توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافتهغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۷-۹
مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ایجعفر احمدی۲۰۱۷-۹
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقامصطفی رزمخواه۲۰۱۷-۹
ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایهغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۷-۱۰
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۷-۱۰
توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آنغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۷-۱۲
مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابعمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۳
کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۵
تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)مهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۶
تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشورمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۷
پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدیغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۸-۹
رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایرانغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۸-۹
منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتمادغلامرضا محتشمی برزادران,بهرام صادق پور گیلده۲۰۱۸-۹
شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمدغلامرضا محتشمی برزادران,محمد امینی۲۰۱۸-۱۰
مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک معمولی و لجستیک نیرومند در مدل‌بندی عوامل مرتبط با بیماری پره‌دیابتمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۱۰
آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توانغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۸-۱۱
توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آنغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۱۸-۱۱
مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایلمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۱۱
آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندکسیمیندخت براتپورباجگیران,آرزو حبیبی راد۲۰۱۸-۱۲
فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۱۲
معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسالمهدی جباری نوقابی۲۰۱۸-۱۲
آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر-آرزو حبیبی راد۲۰۱۹-۳
ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۹-۷
ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهدمجید سرمد۲۰۱۹-۷
بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۹-۸
طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)مهدی جباری نوقابی۲۰۱۹-۸
میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعالمصطفی رزمخواه۲۰۱۹-۹
ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانهمهدی جباری نوقابی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکیمهدی جباری نوقابی۲۰۱۹-۱۱
General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Dataجعفر احمدی۲۰۱۹-۱۲
طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشیهادی جباری نوقابی۲۰۲۰-۱
مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERPمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۱
تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیریمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۳
توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۳
شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاهمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۳
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایرانوحید فکور۲۰۲۰-۵
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۵
تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزانمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۵
آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۷
ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۷
مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادیغلامرضا محتشمی برزادران,بهرام صادق پور گیلده۲۰۲۰-۷
مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانهمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۷
واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایرانمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۷
بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهدمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۸
افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگانمجید سرمد۲۰۲۰-۸
متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایرانمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۸
تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسممهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۱۰
مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19مهدی دوست پرست۲۰۲۰-۱۰
ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۱۱
استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایرانمهدی جباری نوقابی۲۰۲۰-۱۱
تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمدغلامرضا محتشمی برزادران,محمد امینی۲۰۲۰-۱۲
اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیارغلامرضا محتشمی برزادران,محمد امینی۲۰۲۱-۲
Inaccuracy Measure Based on Survival Copulaجعفر احمدی۲۰۲۱-۲
تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافتهمهدی عمادی,محمد امینی۲۰۲۱-۳
دیدگاه بیزی در گذر زمانغلامرضا محتشمی برزادران۲۰۲۱-۳
کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتمادمحمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۲۱-۴
بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانیمهدی جباری نوقابی۲۰۲۱-۵
شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایرانهادی جباری نوقابی۲۰۲۱-۹
قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بارمصطفی رزمخواه۲۰۲۱-۹
اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتهامهدی جباری نوقابی۲۰۲۱-۱۰
تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصلغلامرضا محتشمی برزادران,بهرام صادق پور گیلده,محمد امینی۲۰۲۱-۱۱
معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازیبهرام صادق پور گیلده,غلامرضا محتشمی برزادران۲۰۲۱-۱۱
تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولیوحید فکور۲۰۲۱-۱۲
Estimation of Past Entropy in Length-Biased Dataوحید فکور۲۰۲۲-۳
Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributionsجعفر احمدی۲۰۲۲-۳
کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازیمهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۳
مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافتهمهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۶
تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاریمهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۸
مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتادههادی جباری نوقابی,محمد امینی۲۰۲۲-۸
شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایرانمهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۱۰
بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۱۲
شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۲-۱۲
ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضویهادی جباری نوقابی۲۰۲۳-۸
برآورد پارامترهای توزیع وایبول و حق بیمه خالص در مواجهه داده های دور افتادهمهدی جباری نوقابی۲۰۲۳-۱۱
کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلیمهدی جباری نوقابی۲۰۲۴-۱
بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسممهدی جباری نوقابی۲۰۲۴-۳
Application of Earning and Value Added in Reducing the Forecast Error of GDPمهدی جباری نوقابی۲۰۲۴-۴
ارزیابی کارایی مدل‌های آماری مفصل- مبنا دو متغیره در پیش‌بینی بارش پاییزه مطالعه موردی: شمال غرب ایران)محمد امینی۲۰۲۴-۵
نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینهمهدی جباری نوقابی۲۰۲۴-۵
ماکسیمم آنتروپی مفصل براساس آنتروپی شانون و اندازه وابستگی بلیست و کاربرد آن در هیدرولوژیغلامرضا محتشمی برزادران,محمد امینی۲۰۲۴-۶
واسنجی بارش روزانه ERA5 با استفاده از الگوریتم های D-Tree ،MLP و KNN در استان خراسان رضویهادی جباری نوقابی۲۰۲۴-۶
الگوهای جدید سازماندهی فضا درارتقاء کیفیت معماری شهری؛ گامی نوین درراستای سیاستگذاری شهری (نمونه موردی: مشهد)مهدی جباری نوقابی۲۰۲۴-۷

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر