(( لیست کارکنان دانشکده علوم ریاضی))                                                                                                                                                   سال: 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

واحد محل خدمت

تلفن

1

علیرضا

اعتضادی

کارشناس مسئول پژوهشی

6204

2 نرجس خاتون ظهوریان مفتخر اردواری کارشناس پژوهشی 6222

3

حمیدرضا

مومن اول رشتخوار

امین اموال

6216

4

 وحیده

وحیدنیا

کارشناس توسعه منابع

6214

5

فاطمه

مرادی

حسابدار

6218

6

صمد

روحانی

مسئول دفتر ریاست

6200

7

سیدحسن

  احمدی

کارشناس مسئول امور عمومی

6210

8

رضا

احمدئی

کارشناس مسئول رایانه

6209

9

سجاد

محمدی

کارشناس رایانه

6220

10

فاطمه

محمدی

کارشناس مسئول آموزش

6211

11

سید علیرضا

جواد موسوی

کارشناس آموزش

6212

12

مهری

باقدان

کارشناس گروه آمار

6206

13

محبوبه

مختاری خورنیک

کارشناس گروه ریاضی محض

6207

14

افسانه

اکبری

کارشناس گروه ریاضی کاربردی

6208

 

 

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر