مرکز پژوهشي کاربرد موجک ها در سيستم هاي خطي و غير خطي

در حال حاضر ، اعضاي هيئت اجرايي اين مرکز عبارتند از :

دکتر حميدرضا ابراهيمي ، دکتر رجبعلي کاميابي گل ، دکتر اسدالله نيکنام ( رييس مرکز ) ، دکتر حسين تقي زاده و دکتر سيد عليرضا سيدين .

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر