عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
نقاط بسته و باز نگاشت های پیوستهتابع باز -تابع بسته- بازی توپولوژیکسیدعلیرضا کامل میر مصطفائی,Lubica Hola,Zbigniew Piotrowskiبنیادی-

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر