نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
رضاعلی اسماعیلقانع استادقاسمی فاطمه - هلندکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۱
قربانی مقدم فریدهزمانی بهابادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۳
رحمانی حمیدهکامل میر مصطفائی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۴
مودودی زینبحجازیان شیریندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۵
بنیابادی پروانهخشیارمنش کاظمتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۶
بنیابادی پروانهخشیارمنش کاظمتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۶
رهنماسیاهدشت محدثهصال مصلحیان محمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۶
عباس نیا فضل احمدعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
یاری بهنازخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
عقیلی سیدابوالفضلمیر ابراهیمی پازیکوئی بی بی هانیهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
فخری مقدم صدفکامل میر مصطفائی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
پوریوسفی فاطمهعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
شاهینی فاطمهخشیارمنش کاظمعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۸
صادقی نژاد مینانجفی حامددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۸
احمدی الههجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
الساعدی زینب عبدالحسین عبیدکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
السودانی عباس حسن غترخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
المالکی کرار کریم موسیعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
الوانی راضیهجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
امینی فاطمهتوکلی مصطفیرهبرنیا فریدوندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
داودیان عظیمپرویزی محسندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
رشید فاطمهکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
شجاعی فاطمهجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
شکری فاطمهعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
صالحی یکتا معصومهزمانی بهابادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
صباغیان زهراکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
فرشچیان رامینکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
محمدی مجیدرئیسی طوسی ریحانهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
موحدی فر ساجدهزمانی بهابادی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
مولایی راضیهخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
نخعی پور جوادعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
ولیان پور مجتبیخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
پوراسمعیل شیماابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
چاره خواه مقدم اکرمعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
یادگاری بهارانچی محسنزمانی بهابادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
اصلی اعظممیر ابراهیمی پازیکوئی بی بی هانیهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
المهناوی فاطمه جساب فنغشجانفدا محمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
ایل بیگی زینبعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
بلوریان اتناکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
حاجی اقاجان پور نیلوفرخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
حسینی مریم الساداتعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
دارابی حامدعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
شاه میری زینبتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
شهامی قهستانی سیده نغمهمشایخی فرد بهروزدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
فتح اله زاده زهراعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
محمودی حسینابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
مقنی باشی فاطمهابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
گازرانی فاطمهرئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
الموسوی نور ریاض کریمعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
بهادری جوادتوکلی مصطفیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
حسینی ابریشمی زهراترابی اردکانی حمیدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
رباطجزی اکرمعرفانیان مشیری نژاد احمدتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
زارع مهرجردی محمدجوادخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
شجاع زهرهعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شجاعی سیده سمیرارئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهابی زاده مهدیعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهرکی سجادخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
ظهیری سیده زهرارئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
فارغ محبوبهصال مصلحیان محمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
نیک بخت سمانهعرفانیان مشیری نژاد احمدتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
هدایتی وحیدکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
گرگانی محمدجوادنجفی حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
اخضر رویدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
اشرف زاده محسندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
افشانی یزدان اباد معصومهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
الهی سمیراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
باقرزاده خیابانی سعیدهکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
جهانی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
جهانی زهراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حجتی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حسن زاده هادیدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
حسن زاده هادیدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
حسن پور زینبکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حسین زاده بلان الههدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
خاکباز راحلهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
دارابی پارساقانع استادقاسمی فاطمه - هلنکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
رحیمی عارفهقانع استادقاسمی فاطمه - هلنکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
رضائیان ایوب فروهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
رضاپور کیمیاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
سادات هاشمی سیدعلیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
سیدابادی معصومهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
شفیعی امیرحسینکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
شهریاری طاهرهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
صیادی سحرکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
علیزاده محوطه کار مصطفیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
غفارنیا حسنیهکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
غفوری حسن ابادی مهدیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
محمدی زهراکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
محمدی یاسمنکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
موسوی سیدعلی اصغردکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
نیازی مریمکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
کلانتری دربادام سحردکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
یوسفی حمیدهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر