نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
رضاعلی اسماعیلقانع استادقاسمی فاطمه - هلندکتری (Ph.D)بین‌المللریاضی محض۱۳۹۱
رحمانی حمیدهکامل میر مصطفائی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۴
محمودی زهراکامل میر مصطفائی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۵
مودودی زینبابراهیمی وشکی حمیدرضاحجازیان شیریندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۵
عباس نیا فضل احمدعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
یاری بهنازخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۶
اللامی رغد عبدالرحمن کریمجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
عقیلی سیدابوالفضلمیر ابراهیمی پازیکوئی بی بی هانیهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
فخری مقدم صدفکامل میر مصطفائی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
پوریوسفی فاطمهعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۷
صادقی نژاد مینانجفی حامددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۸
احمدی الههجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
الذهیباوی یوسف رحمن حسینتوکلی مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
الساعدی زینب عبدالحسین عبیدکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
السودانی عباس حسن غترخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
المالکی کرار کریم موسیعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۳۹۹
الوانی راضیهجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
امیری فاطمهرئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
امینی فاطمهتوکلی مصطفیرهبرنیا فریدوندکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
رشید فاطمهکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
شجاعی فاطمهجانفدا محمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
شکری فاطمهعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
فرشچیان رامینکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
مولایی راضیهخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
نخعی پور جوادعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
ولیان پور مجتبیخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
پوراسمعیل شیماابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۳۹۹
چاره خواه مقدم اکرمعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
یادگاری بهارانچی محسنزمانی بهابادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۳۹۹
اصلی اعظممیر ابراهیمی پازیکوئی بی بی هانیهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
المهناوی فاطمه جساب فنغشجانفدا محمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
ایل بیگی زینبعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۰
حاجی اقاجان پور نیلوفرخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
حسینی مریم الساداتعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
دارابی حامدعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
شاه میری زینبتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
شهامی قهستانی سیده نغمهمشایخی فرد بهروزدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
فتح اله زاده زهراعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۰
مقنی باشی فاطمهابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
گازرانی فاطمهرئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۰
الموسوی نور ریاض کریمعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
بهادری جوادتوکلی مصطفیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
توانااسدابادی سمانهجانفدا محمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
حسینی ابریشمی زهراترابی اردکانی حمیدعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
رباطجزی اکرمعرفانیان مشیری نژاد احمدتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
زارع مهرجردی محمدجوادخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
شجاع زهرهعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهابی زاده مهدیعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
شهرکی سجادخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
ظهیری سیده زهرارئیسی طوسی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
عبد کرار کاظمعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۱
فارغ محبوبهصال مصلحیان محمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
نیک بخت سمانهعرفانیان مشیری نژاد احمددکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۱
هدایتی وحیدکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
گرگانی محمدجوادنجفی حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۱
اخضر رویابراهیمی وشکی حمیدرضادکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
اشرف زاده محسنکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
افشانی یزدان اباد معصومهعرفانیان مشیری نژاد احمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حجتی نژاد مهدینجفی حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حسن زاده هادیترابی اردکانی حمیددکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
حسن زاده هادیترابی اردکانی حمیددکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
حسن پور زینبمشایخی فرد بهروزکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
حسین زاده بلان الههمیر ابراهیمی پازیکوئی بی بی هانیهدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
خاکباز راحلهتوکلی مصطفیکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
رضاپور کیمیاخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
سادات هاشمی سیدعلیابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
شفیعی امیرحسینخشیارمنش کاظمکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
صیادی سحرقانع استادقاسمی فاطمه - هلنکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
علیزاده محوطه کار مصطفیجانفدا محمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
غفارنیا حسنیهکامیابی گل رجبعلیکارشناسی ارشدنوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
غفوری حسن ابادی مهدیرهبرنیا فریدونکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
محمدی زهراجانفدا محمدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
محمدی زهرانجفی حامدکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
محمدی یاسمنابراهیمی وشکی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهریاضی محض۱۴۰۲
موسوی سیدعلی اصغرعرفانیان مشیری نژاد احمدتوکلی مصطفیدکتری (Ph.D)نوبت دومریاضی محض۱۴۰۲
کلانتری دربادام سحرکامیابی گل رجبعلیدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲
یوسفی حمیدهخشیارمنش کاظمدکتری (Ph.D)روزانهریاضی محض۱۴۰۲

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر