عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
گراف های خوشه تحویل ناپذیر و خوشه تحویل ناپذیر راسیمیثم شاهینیکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۸۹/۱۱/۱۲
مقاومت اندازه های غیر هذلولوی برایc1-دیفیومورفیسم هااعظم بافکرسیدآبادکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی
نیم-گروههای دو پارامتری و پیوستگی خود به خودحسین محمدیاندکتری(Ph.d)میرزا وزیری۱۳۸۹/۰۶/۳۱
(نیم-) گروههای دو پارامتری، σ-اشتقاق و مشتق مضاعفحسین مهدویان راددکتری(Ph.d)میرزا وزیری۱۳۹۱/۰۹/۰۱
همبندی،دوگانی و آنالیز چند ریزگی در مجموعه قابهای گابور برایL^2(G)سیدحسین عوض زادهدکتری(Ph.d)کامیابی گل۱۳۸۹/۰۹/۱۷
نظریه عملگرها روی فضاهای متریک مخروطیسعیده شمسی گمچیدکتری(Ph.d)نیکنام۱۳۸۹/۱۱/۰۷
همسانی های کراندار بر روی ساختارهای جبری توپولوژیکامید ضابطیدکتری(Ph.d)میرزا وزیری۱۳۹۱/۰۹/۰۱
بررسی حدس کوک از دیدگاه هندسهعلی عامری مهرکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۰/۰۶/۲۰
بررسی کاوشگرانه از رفتارهای حل مسئله دانش آموزانزهرا اعتصامی رادکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۰/۰۴/۱۵
درجه جابجایی نسبی و درجه نرمال بودن زیرگروه ها در گروه های متناهی و گراف های وابستهمحمد فرخی درخشنده قوچاندکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۰/۰۹/۰۶
τ-مرکزسازها و اشتقاق تعمیم یافتهآرش منتظریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۰/۰۹/۰۶
نامساوی های شعاع عددی برای عملگرهای فضای هیلبرتبی بی نسرین داورپناهکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۰/۰۷/۳۰
برخی از گرافهای وابسته به ساختارهای جبری در گروه ها و حلقه هاعلی عظیمیدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۰/۰۹/۰۶
درجه خودریختی مرکزی و احتمال جابجایی متقابل دو زیر مجموعه در گروه های متناهیروح اله برزگر پنبه زارکتیدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۸۹/۱۱/۰۹
بررسی اثر گذاری سبک های یادگیری بر توانایی های شناختی معلمان ریاضیصفورا آذریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۱/۱۲/۲۰
اشتقاق های لی و ابر اشتقاقهای جردن روی جبرهای مثلثیبهنام بکاولیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۰/۱۲/۱۱
رویکردی به فضاهای هیلبرت فازیحمید غفوریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۱/۰۲/۳۱
فضاهای متریک تابع مقدارسجاد احراریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۱/۰۳/۳۰
ضرب چلیپایی و ساختارهای جبری متفاوتساناز پویادکتری(Ph.d)حجازیان۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مشخص سازی گروههای متناوب به وسیله گراف غیر جابجاییمهدی شاه پسندقلعه شیریکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۷/۱۶
گراف توانی گروه ها و مباحث مرتبطعلیرضا دوست آبادیدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۱/۰۷/۱۶
میانگین پذیری تقریبی از مرکز فضای باناختهمینه قلعه نویکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۲/۰۲/۰۱
حدس برچسب گذاری دلپذیر برای درخت های متناهی ونامتناهیمرضیه شهابی رابریکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۲/۰۲/۲۹
∆- رنگ پذیری مساوی در گراف هافرنوش لگزیانکارشناسی ارشدمیرزا وزیری۱۳۹۲/۰۲/۲۹
درباره نظریه موجک با اتساع های ترکیبی وکاربردهای آننجمه سادات سیدیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۱/۱۲/۲۰
گراف های جبری متعدیخدیجه اصغریکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۲/۰۲/۰۲
زیرگروه خودجابجاگر و کاربرد آن در گروههای انگلحسام صفادکتری(Ph.d)رجب زاده مقدم۱۳۸۹/۱۲/۱۶
C-نیم گروهها، C-نیم گروههای انتگرالی و C-نیم گروههای مثلثاتی آمیختهمسعود مصلی نژاددکتری(Ph.d)جانفدا۱۳۹۲/۱۰/۲۵
حلقه های توسیع و گراف های پوچ ساززهره رجبیدکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۳۹۲/۱۰/۲۵
ویژگی هایی از فضاهای متریک مخروطی جبریسیدمحمدجواد فاطمی زوکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۳/۰۳/۱۸
نتایج جدید دورترین نقطه در فضای باناخمژگان کمال مهریزیکارشناسی ارشدنیکنام۱۳۹۲/۱۲/۰۴
جایگشت های دو پریش و مربع لاتینپویا دانشمنددکتری(Ph.d)میرزا وزیری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
دوهمواری و دوتصویری بودن جبرباناخ ماتریس های تعمیم یافتهعاصفه ناصری زادهدکتری(Ph.d)ابراهیمی وشکی۱۳۹۳/۰۱/۲۴
قضیایای نقطه ثابت در فضاهای متری تعمیم یافتهملیحه حاجی مجتهددکتری(Ph.d)کامل میر مصطفائی۱۳۹۴/۰۳/۲۵
در مورد مشخص سازی گراف های k-self-centeredالهام ایمانی کجلاردکتری(Ph.d)میرزا وزیری۱۳۹۹/۱۱/۱۳
نمایشهای تحویل ناپذیر و انتگرال پذیر مربعی روی گروههای ضرب نیم مستقیمفرشاد افخمیدکتری(Ph.d)کامیابی گل۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نگاهی دیگر به بعضی از قضایای کلاسیک نظریه گروههامحمد فخریدکتری(Ph.d)کیوان فر۱۳۹۵/۰۶/۲۷
طیف درازین و مورپنرززهرا رحمتی نصراباددکتری(Ph.d)نیکنام۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نامساوی‌هایی مربوط به اطلاع اریب کوانتومیفاطمه عبدالله زاده گنابادیدکتری(Ph.d)نجفی۱۳۹۵/۱۰/۰۵
طیف گراف های جابجایی و نا جابجایی گروه های متناهیسیدمرتضی داورپناه بایگیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۵/۱۲/۲۲
افرازهای محدود چندمجموعه ها و کاربردهای آن در ترکیبیاتسمیه براتیدکتری(Ph.d)جعفرزاده۱۳۹۶/۱۰/۲۴
نیم شارها و نیم همدورهای تحلیلی غیر خطی برداری مقدار و مولدهای آنهاریحانه وفادارسیدی نسلدکتری(Ph.d)حجازیان۱۳۹۶/۱۱/۲۱
نامساوی های عملگری در فضای هیلبرت چهارگانیسیده شکوهه مهدی پوردکتری(Ph.d)نیکنام۱۳۹۷/۰۷/۲۸
گراف های مربوط به ماتریس های روی میدان های متناهیرضا محمدزادهکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۳۹۷/۱۲/۱۲
برخی از خواص گرافهای کیلیبهناز یاریدکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۳۹۷/۱۲/۲۶
پایا بودن برخی از خواص توپولوژیکی تحت نگاشت هافاطمه سیفیکارشناسی ارشدکامل میر مصطفائی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
ساختار نگاشتهای حاقظ میانگین های خاصی از عملگرهای مثبت روی فضاهای هیلبرتزینب مودودیدکتری(Ph.d)حجازیان۱۳۹۸/۱۱/۲۰
برخی گراف های وابسته به عناصر مقسوم علیه صفر در یک حلقهفضل احمد عباس نیادکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اشتقاقهای لی روی جبرهای گسترش مدولی و ماتریسیالهه اولیائیکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۳۹۹/۰۱/۳۱
خواص عملگرها در فضاهای ضرب داخلی گسترش یافتهصدف فخری مقدمدکتری(Ph.d)کامل میر مصطفائی۱۳۹۹/۰۸/۲۸
درجه جابجایی مجانبی گروه‌های متناهیزهرا حمیدیکارشناسی ارشدپرویزی۱۳۹۹/۱۰/۰۶
چگالی در نیم‌گروه‌های میانگین‌پذیر داخلیزهرا محمودیدکتری(Ph.d)کامل میر مصطفائی۱۴۰۱/۰۲/۱۸
نگاشتهایی با رفتار مانند اشتقاق یا پاد اشتقاقمژگان رشیدیکارشناسی ارشدحجازیان۱۴۰۰/۰۲/۰۵
معکوس مور-پنروز در حلقه های با اینولوشنحمیده رحمانیدکتری(Ph.d)کامل میر مصطفائی۱۴۰۱/۰۲/۱۸
مباحثی در پیچیدگی هدفمند نگاشتهاسیدابوالفضل عقیلیدکتری(Ph.d)میر ابراهیمی پازیکوئی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
قاب های تولید شده با عملگر های خطی در فضای باناخالهه احمدیدکتری(Ph.d)جانفدا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
قابها و خانواده ی بازیابنده ی فازفاطمه شجاعیدکتری(Ph.d)جانفدا۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قاب های تولید شده با عملگرهای خطی روی فضاهای هیلبرتراضیه الوانیدکتری(Ph.d)جانفدا۱۴۰۱/۰۵/۰۴
رنگ آمیزی های خاص در برخی گراف ها و حاصلضرب های گرافهافاطمه پوریوسفیدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۱/۰۶/۱۵
قاب های پیوسته تولید شده با نیم گروه عملگر های خطیرغد عبدالرحمن کریم اللامیدکتری(Ph.d)جانفدا۱۴۰۱/۰۵/۳۰
مجموعه‌های نقاط ثابت در توپولوژی دیجیتالسمانه امینی صابرکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۴۰۱/۰۷/۱۸
سیستم های تابع تکراری در فضاهای یکنواختمحسن یادگاری بهارانچیدکتری(Ph.d)زمانی بهابادی۱۴۰۱/۱۱/۲۷
توابع چند متغیره و نامساوی های عملگریمینا صادقی نژاددکتری(Ph.d)نجفی۱۴۰۱/۱۱/۲۰
مطالعه برخی بعدهای متریک گراف های خاصجواد نخعی پوردکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۲/۱۳
درباره احتمالات و گرافهای وابسته به جبرهای لی با بعد متناهیاکرم چاره خواه مقدمدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تاثیر تاخیر زمانی در مدل سرطان آشوبناکالهام زادنیاکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
مدل ریاضی غیرخطی از پاسخ ایمنی سلولی برای ناهمگونی فنوتیپی تومورمهتاب محمدزادهکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
چندجمله ای استقلال برخی گرافهاعباس حسن غتر السودانیکارشناسی ارشدخشیارمنش۱۴۰۲/۰۱/۲۷
چندجمله ای غالب برخی گرافهاکرار کریم موسی المالکیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۱/۲۷
اشتقاقهای لی روی جبرهای مثلثی غیر یکدارشیما پوراسمعیلکارشناسی ارشدابراهیمی وشکی۱۴۰۲/۰۲/۱۷
ساخت یک آنالیز چندریزگی قاب روی گروههای موضعا فشرده آبلیزینب عبدالحسین عبید الساعدیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۰۶/۰۷
قاب‌ های تعمیم یافته گابور و قاب های بازیابیرامین فرشچیاندکتری(Ph.d)کامیابی گل۱۴۰۲/۰۷/۰۳
رنگ آمیزی رنگین کمانی مکانی گراف هامریم السادات حسینیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۸/۱۴
گراف ناجابجایی روی نماینده‌های همدسته‌های چپ مرکز یک گروه متناهیحامد دارابیکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۸/۱۴
برخی انرژی گراف هافاطمه شکریکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۰۸/۱۴
کدهای دوری جمعی خاصراضیه مولاییدکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۴۰۲/۰۹/۰۶
در باب گروه های بنیادین و هموتوپی توپولوژیکی با رویکرد توپولوژی زیرگروهیسیده نغمه شهامی قهستانیدکتری(Ph.d)مشایخی فرد۱۴۰۲/۱۰/۲۴
نتایجی در جابجاگرهای وابسته به یک خودریختی در گروهها و گرافهای مرتبطزینب ایل بیگیدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۱۰/۰۲
مدل سازی ریاضی و تحلیل انشعاب ماکروفاژهای پیش تومور و ضد تومورنگین جوادیکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
درباره ضربگرهای بسل تعمیم یافتهفاطمه رشیددکتری(Ph.d)کامیابی گل۱۴۰۲/۱۱/۳۰
گراف ناجابجایی نسبی یک زیر جبر از جبرهای لی با بعد متناهی و مباحث مرتبطزهرا فتح اله زادهدکتری(Ph.d)عرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مدل ریاضی انتقال مالاریا در یک محیط دوره ایاسما جاودانیانکارشناسی ارشدقانع استادقاسمی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
تعمیم کدهای دوری روی میدان های متناهینیلوفر حاجی اقاجان پوردکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۴۰۲/۱۱/۱۱
توپولوژی الگوریتم های برنامه ریزی حرکتی پارامتری و پارامتری دنباله ای -الگوریتم برنامه ریزی ربات ها با موانع غیر مشخص-اعظم اصلیکارشناسی ارشدمیر ابراهیمی پازیکوئی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
برخی گراف های وابسته به یک فضای توپولوژیزهرا حسینی ابریشمیکارشناسی ارشدترابی اردکانی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
رنگ آمیزی مکانی راسی و یالی گراف ها و مباحث مرتبطزهره شجاعکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نتایجی در رنگ آمیزی مجموع می نیمم گرافهامهدی شهابی زادهکارشناسی ارشدعرفانیان مشیری نژاد۱۴۰۲/۱۲/۱۳
گراف‌های کیلی روی حلقه‌های خاصمجتبی ولیان پوردکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۴۰۲/۱۲/۲۰
کدهای دوری روی برخی حلقه های خاصفائزه واحدی جودکتری(Ph.d)خشیارمنش۱۴۰۲/۱۲/۲۳
یکنوایی و تقعر ماتریسی در انتقال محور اصلیمحمدجواد گرگانیکارشناسی ارشدنجفی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
مدل سازی ریاضی وبا و دینامیک آن با توجه به رشد ذاتی ومداخلات ثابتزهرا شجاعی اصلکارشناسی ارشدزمانی بهابادی۱۴۰۳/۰۳/۰۷

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر