gach 

معاون آموزشی فعلی دانشکده : دکتر مصطفی توکلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

1 دکتر مرتضی گچپزان 98-402

 2

دکتر مصطفی رزمخواه

98-96

3

دکتر رضا قنبری

96-94

4

دکتر محمد امینی

94-93

5

دکتر رجبعلی کامیابی گل

93-91

6

دکتر کاظم خشیارمنش

91-90

7

دکتر شیرین حجازیان

90-89

8

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی

89-85

9

دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی

85-83

10

دکتر رجبعلی کامیابی گل

83-79

11

دکتر محمد هادی فراهی

79-76

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر