gach 

معاون آموزشی فعلی دانشکده : دکتر مرتضی گچپزان

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

دکتر مصطفی رزمخواه

98-96

1

دکتر رضا قنبری

96-94

2

دکتر محمد امینی

94-93

3

دکتر رجبعلی کامیابی گل

93-91

4

دکتر کاظم خشیارمنش

91-90

5

دکتر شیرین حجازیان

90-89

6

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی

89-85

7

دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی

85-83

8

دکتر رجبعلی کامیابی گل

83-79

9

دکتر محمد هادی فراهی

79-76

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر