نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
عامل صادقی زهراکارشناسیروزانه آمار۱۳۸۸
سهرابی ابراهیمجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)بین‌الملل آمار۱۳۹۳
پناه بحق شکیبدوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم آمار۱۳۹۵
کدخدا الههمحتشمی برزادران غلامرضاامینی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۵
اکبراف سحرسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۶
جلایری سمیرامحتشمی برزادران غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۶
عالمی شمامی طاهرهدوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۶
محمدیان گرمجانی زهرافکور وحیددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۶
پیاده کوهسار فاطمهجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۶
اخرتی نفیسهامینی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۷
اکبری توپکانلو نیلوفرامینی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۷
برات پور حدیثهجباری نوقابی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۷
تفقدابراهیم زاده فاطمه زهراحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۷
راجی نیا خاطرهرزمخواه مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۷
ریاحی هانیهدوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۷
سلاجقه مهساجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۷
علی پور محمدجوادسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۷
علیزاده خماری فاطمهعمادی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم آمار۱۳۹۷
علیزاده خماری فاطمهعمادی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم آمار۱۳۹۷
غفوریان مصلحتی محمدمهدیاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۷
قربانی قلی اباد رقیهامینی محمدمحتشمی برزادران غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۷
میرزائی فاطمهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۷
هادیان فر ام البنینامینی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۷
هاشمی سیده زهرهمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۷
اریان پور فاطمهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
افخمی روحانی زهرااحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
امینی بقمچ زهراامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
انبیائی امیرحسینامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
ایمانی زیدانلو اعظمعمادی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۸
حمامی کیمیاجباری نوقابی هادیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
دانشورثانی محمدسجادجباری نوقابی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
رادمنش امیرحسینجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
ره انجام بهارهحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
روئین دژ سیده هلیاعمادی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
سعادت کیا همادوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
صادقی علیرزمخواه مصطفیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
صحرانورد فاطمهجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۸
صدرالفضلائی سمیرارضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
صدوقی نسترنسرمد مجیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۸
طاهری مهدیرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
علایی فرادنبه عقیلفکور وحیددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۸
علیزاده فاطمهامینی محمدمحتشمی برزادران غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۸
عمران زاده کرمانی علیرضارضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
غنائی چمن اباد مریمسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
قاسم زاده زهراسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
لطیف نژادرودسری ساجدهعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
متقی راد علیرضاعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
محمدی تاراجباری نوقابی هادیعفتی سهرابدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۸
مرادی نسرینحبیبی راد آرزودکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۸
مسرور فاطمهفشندی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۸
مومنی ستارهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
میرزائیان نامقی فائزهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
نخعی مریمفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
نقیبی سیدمحمدفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
نوری سعدابادی زکیهمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
هاشمیان سیدامیرحسینمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۸
اخلاقی نیا الههآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
استقامت علی ابادی سورناآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
امیدفر الههفشندی معصومهکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
انداده اسیهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
ایمانی مهناامینی محمدمحتشمی برزادران غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
باغانی درسااحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
بخت پرور سپیدهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
بخت پرور سپیدهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
بیوکی لیلااحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
تقوی زاده قمی عطیهجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
توکلی پریساعمادی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
توکلی جاغرق محمدجوادامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
جعفری شاندیز شیماامینی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
جعفری پور سیده طیبهفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
حسینی سیده تکتمجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
خسروی الهامامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
خورسندی شیرغان زهرادوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
درویشی گنده خالو مریمجباری نوقابی هادیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
دهقان مهلااحمدی جعفرکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
دوستدارریابی فاطمهجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
رضائی زاده زکیهفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
زرین کلاه محمدحسینجباری نوقابی هادیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
سحرخیز علیرضاجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
سرائی ارمینحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
سروری محمدرضادوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
سروش هدایت اباد علیحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
سعادتی مقدم زوارم فائزهحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
سلطانی علیحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
سینائی وحیدهامینی محمددولتی علیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
شمخالی مقدم زهرادوست پرست مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
شیرافکن مائدهرزمخواه مصطفیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
صادقیان لطف ابادکشکو فاطمهکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
صحرائی بویک بیتارزمخواه مصطفیکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
صدیقی فاطمهرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
طباطبائی شیرازی سیدامیرحسینرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
طلوع کاظمی مکاری کیمیارزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
عباس پوران فاطمهرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
علوی سینی سیده نجمهرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
فتحی ابکوه یلداسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۳۹۹
قربانی حسین اباد عادلهعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
قهرمان مقدم زهرافشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
لیمویی فایزهرزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۳۹۹
مسجدی پریسافکور وحیددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
مصطفوی سیده فاطمهفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
مومن بهنازفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
میراسمعیلی مزرعه اخو عارفه ساداترزمخواه مصطفیکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
نامنی حسینفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
نظری سمانهآرشی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
نوری سیده زهرامحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
نوری سیده سارامحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
نوری فاطمهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
هاشم ابادی عمادمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
پورمحمدنصرابادی شیدااحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۳۹۹
یساولی بهشیدحبیبی راد آرزودکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۳۹۹
احمدی ریحانهجباری نوقابی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
احمدی نیماامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
ادیب بقمچ مریمامینی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
ارکانی منفرد فاطمهامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
افتاده بقمچی صباجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
اقبالی فاطمهجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
الخاصی محمدابادی یاسمنجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
امیری احمداباد حانیهجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
اکبریان صادقجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
باوفا زهراجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
بختیاری جامی زینبجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
برفی زاده مقدم مبیناحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
بهادربهاری زینبحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
تاجیک شاهدهی محدثهحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
جوادی زیدانلو شایاندوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
حسن زاده نائینی کوثردوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
حسین انهاری حمیدعمادی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم آمار۱۴۰۰
حیدری مبینادوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
دانش اموز مریمرزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
دشتی دربندی نیماجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
دهقانی هدیهرزمخواه مصطفیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
رحمتی علیرضارزمخواه مصطفیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
رحیمی پور مینارزمخواه مصطفیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
رمضانیان محمداباد امینرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
رواز فاطمهرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
زعیم زاده مطهرهاحمدی جعفردکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۰
زغفرانی حصار همارضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
سادات شکوهی نیلوفررضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
سالارزاده ساجدهسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
ساکنی سحرسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
سلیمی نسرینجباری نوقابی هادیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۰
شادبجارکناری مهدیجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۰
شجاعیان فر محمدرضاسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
شعبانی اغداش بهزادجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
ضیغم محمدعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
عرب نرمی سعیدهعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
فلاح نازنینفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
فلاح یاسمینفشندی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
قائمی بایگی محمدفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
قلندری سعیدهفکور وحیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
قلی نیا سجادفکور وحیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
میرمنتظمی فاطمه ساداتمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
نجفی مائدهمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
نیکوحرف فتحی منیرهامینی محمددولتی علیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
هراتی نو فاطمهرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
هزینه زهراآرشی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
وجدانی ثمینفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
پاکزادنیا زهراحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۰
پرونده زهرارزمخواه مصطفیمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
کدخدای عرب محبوبهدوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۰
کریمی مبیناعمادی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
کوثری مسعودسرمد مجیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۰
کوه جانی گوجی علیفکور وحیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
یوسفی عسلآرشی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۰
ابراهیمی مهدیهآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
اسحقی احسانآرشی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
اسدی فائزهآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
اسلامی خادر غزالهآرشی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
اعلم یزدیان حانیهرزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
افاقی داغیان زهرااحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
بادامکی ملیحهجباری نوقابی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
بافندگانی کرمانی مسعوداحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
برزگرورکی علیرضاآرشی محمدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
بزرگ زاده یزدی غزلاحمدی جعفرکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
تابعی فرشتهجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
جهانی نرگسجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
حسین زاده زهراجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
حسینی بی بی ملیحهدوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
حسینی مهرانجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
خاتمی سیده حسنیهجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
خانی اسماجباری نوقابی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
خاوری نرگسحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
خاوری نرگسحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
خاکساررضا محمدحسینجباری نوقابی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
خدیوزاده محدثهسرمد مجیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
خلیل زاده کلاگر حنانهدوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
خلیلی یاسمنسرمد مجیددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
خندان بکاولی محمدرضاحبیبی راد آرزوکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
خوردسال نرگسحبیبی راد آرزوکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
دانای سیج حسیندوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
درخشی عارفهدوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
دوست سهامی امیرعلیدوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
رجائی پارسادوست پرست مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
رحیمی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
رحیمی مهدیآرشی محمدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
زرقی فائزهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
سجادی اول میناساداتکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
سطوتی امیرعلیرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
سعیدباغی ملیکارضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
شاد مجتبیرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
شمشیری اصل هستیفشندی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
صابری فرزانهرزمخواه مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
صفائی زینبسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
صلاتش پور حانیهجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
عباسی اتناسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
عباسی زینبرزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
عبدالهی فاطمهآرشی محمدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
عبدی محبوبهجباری نوقابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
عطائی مهساسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
عظیمی خراسانی مانیسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
عقدائی نرگسعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
فلفلانی نگاراحمدی جعفرکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
قدمگاهی معصومه ساداتعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
محترم مقدم فاطمهفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
محرابی الههفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
ملک نیا معیدفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
منصوری بهارهفکور وحیددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
منیشی ازغندی مبینامحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
نسکی سیده فهیمهفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
نصیری کلوخی هاجرمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
نظرزاده برون افسانهفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
هادی خادر فاطمهمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
پنج تنی سیدمرتضیاحمدی جعفرکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
چرک چی زهراجباری نوقابی هادیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۱
کاردان ارزوعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
کاشانی حسین اباد مهشیدفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
کرمی حانیهفشندی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۱
کریمیان جوزان فاطمهسرمد مجیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۱
کلماتی عاطفهفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
یزدان پناه فاطمهمحتشمی برزادران غلامرضاکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۱
آزموده نژاد مریماحمدی جعفرکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
ارغوان مهر پردیسسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
اسدیان ارمانسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
امیرگونه زاده الاشلو هدیهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
امینی اسماسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
باجگیران مومن نرگسسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
باروطکوب ملیحهعمادی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
بخشی زاده اخنگان محمدامینسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
بهبودیان فریمانی نرگسجباری نوقابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم آمار۱۴۰۲
بهشتی مریمرزمخواه مصطفیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
ترابی نعمان ترنمعمادی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
توکلی فاطمهعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
تیموری محدثهآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
حاتمی نژاد تیناجباری نوقابی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
حسین زاده بیلندی زهرادوست پرست مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
حسینی سیدامینفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
حسینی سیده معصومهامینی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
حسینی مهدیه ساداتسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
حسینی اول معصومه ساداتفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
حسینی کرمانی فاطمه ساداتآرشی محمدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
دهنوی مائدهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
دولت شاهی مریمسرمد مجیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
رادین فریدرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
رحمانی ملیکادوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
رضایی فائزهجباری نوقابی هادیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
رضایی فائزهجباری نوقابی هادیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
سارانی رامینفکور وحیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
سامعی عارفهسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
سهرابی مرجاندوست پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۲
سودیری سیده مطهرهسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
شجره پورصلواتی پوریادوست پرست مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
صادقی مندی حوریهاحمدی جعفرکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
صانعی محمدرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
صبوری اکرمفشندی معصومهکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
صدقی الناجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
صفرنیا کوثرجباری نوقابی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
طباطبائی سیده فاطمهسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
عابد زهرهرزمخواه مصطفیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
عالی علی اکبر فاطمهسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
عزیز احمد مهدیجباری نوقابی هادیدکتری (Ph.D)نوبت دوم آمار۱۴۰۲
عصمتی پشته ئی سعیدهجباری نوقابی مهدیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
علی ابادی عدنانجباری نوقابی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
عنبریان عرشیاسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
غفاریان یلدادوست پرست مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
غلامی ستارهسرمد مجیدکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
فخیم مصطفیامینی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۲
فرخ پی صنوبری سانازآرشی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
لریان فرد رعناجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
محمدعلی زاده نجمهجباری نوقابی هادیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
محمدی فاطمهحبیبی راد آرزوکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
مرادزاده نقندر صباامینی محمدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
مرقسی درمیان مریمسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
مزاری هدیجباری نوقابی هادیکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
مستشارنژاد نرگسفشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
معدنی فاطمهسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
مقبول حامدی میناآرشی محمددکتری (Ph.D)روزانه آمار۱۴۰۲
موسویان فاطمه ساداتسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
نداف محمدرضائی رکن آبادی عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
هوشمند شقایقاحمدی جعفرکارشناسی ارشدروزانه آمار۱۴۰۲
وهاب زاده حانیهفکور وحیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
کاریزنوئی زینبدوست پرست مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
کاظمی مهنازعمادی مهدیکارشناسینوبت دوم آمار۱۴۰۲
کردارشاد محمدجوادسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
کریمی ارمیتاسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
کیانی افشار ارمانعمادی مهدیکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
گلشن رودی شیمافشندی معصومهکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲
یعقوبی یکتاسرمد مجیدکارشناسیروزانه آمار۱۴۰۲

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر