عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی مقادیر ویژه ی ماتریس مجاورت یک گراف و کاربردهای آنایراندخت رضائی عبدالحسین زادهکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۸۹/۰۶/۲۸
مسئله بیشترین جریان تعمیم یافته و چند روش حلدنیا حیدریکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۸۹/۰۸/۳۰
بررسی عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلومفرزاد رادمهرکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۰۳/۲۹
افزایش طول عمر صفحه نمایش های OLED با استفاده از مدل های شبکهالهه رضائی ثانیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۰/۰۴/۰۴
حل برخی از معادلات انتگرالی و مشتقات جزئی دو بعدی به روش تبدیلاتیفهیمه فیروزی زادهکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۰/۰۴/۱۸
حل مسائل حمل و نقل و واگذاری با پارامتر های فازی، بازه ای و تصادفیعلی شهریانکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۰/۰۵/۰۸
روش تکراری شکاف نرمال و هرمیتی اریب و تعمیم های آنداود کیانی رادکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۰/۰۵/۱۲
بررسی میزان اثر گذاری دقت ،اضطراب و نگرش ریاضی و حافظه فعال بر عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوممریم حاجی باباکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۰۶/۱۹
روش تفاضل متناهی غیر استاندارد برای حل دستگاه معادلات لوتکا - ولتراراضیه افشارقتلیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۰/۰۶/۱۹
انشعاب های سیگنال تخریب DNA برای یک مدل معادله دیفرانسیل در بروتئین p^53فهیمه رنگیکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۰/۰۶/۲۲
پایداری نقاط سکون آونگ با طول متغیر و کنترل آشوب یک آونگ غیرخطی با تاخیر زمانیعباس اسماعیلی چپهکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۰/۰۶/۳۱
تحلیل پایداری و انشعاب در نوسانگرهای تاخیری درگیر ون در پلمحمود مرتضی پورکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۰/۰۶/۳۱
روش های BICG و BI-CGSTAB انعطاف پذیر برای حل دستگاه های خطی نامتقارنکاوه رضائی ترحمیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۰/۰۷/۱۴
هموار سازی عملگر تصویر خطی و کاربردهای آن در حل مسائل بهینه سازی محدبعلیرضا دلبریکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۰/۰۷/۱۴
بررسی میزان اثر گذاری مشکلات ریاضی بر اضطراب و نگرش ریاضی دانش آموزانطیبه مباشرکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۰۷/۲۶
رنگ آمیزی مساوی گراف هامصطفی مؤیدکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۰/۰۸/۱۵
روشهای چندگامی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری و بررسی پایداری آنهایحیی عواطفی نژادکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۰/۰۸/۱۷
یک پیش شرط جدید برای روش گرادیان مزدوج برای حل دستگاه های توپلیتزمنصوره کاظمی بیدختیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۰/۰۸/۲۲
بررسی ارتباط هوش های چندگانه با طبقه بندی اصلاح شده بلوم در عملکرد ریاضی دانش آموزان دوم راهنماییصالحه حامدیانکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۰/۰۸/۲۹
بررسی سواد ریاضی دانش آموزان در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان با توجه به اثر بخشی سبک های یادگیری و جنسیت بر آنربابه افخمی بنائمکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۰۹/۲۰
بررسی عدد غلبه در گراف بحرانیفرزانه ندافانکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۰/۰۹/۲۶
بازه های بدون ریشه برای چند جمله ای رنگی گراف هارضا صادق زادهکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۰/۱۰/۰۸
عدد رنگ پذیری بازی رنگی ترکیبی جمع صفرنرگس میرعزیزیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۰/۱۰/۱۰
جواب تقریبی برای مساله کنترل بهینه درجه دوم غیرخطی زمان نامتناهیفاطمه رجبلیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۰/۱۰/۲۱
بهینه سازی سبد سرمایه با استفاده از شبکه های عصبیانسیه حاجی نژادکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
روش تکرار تغییراتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری شبه گرما و موج و بررسی همگرائی آن برای معادلات دیفرانسیل کسری چند مرتبه ایاباصلت نوراللهیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
روند آنالیز هموتوپی بهینه برای حل معادلات دیفرانسیل غیرخطیحسین صابری جعفریکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
تکلیف شب و پیشرفت ریاضی و نقش متغیر های میانجی حافظه فعال و سبک های شناختی و خود کار آمدی ریاضی بر آنهاشیما موسوی نرهکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۱۲/۱۴
بهبود دقت روش GMRES با شروع مجدد کاهش یافتهزهرا عسگریکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۰/۱۲/۲۰
مساله p- میانه معکوس روی گرافمحمدرضا اسفندیاری بهرآسمانکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
جواب های تکراری ماتریسی مساله کمترین توان های دومBXA^T=F با قیود خطیالهام رمضانی قلعه بالاکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۱/۰۴/۰۶
الگوریتمی مبتنی بر فرآیند آرنولدی برای حل معادلات ریکاتی جبری بزرگزهرا نقدبیشیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۱/۰۴/۱۲
الگوریتم‌هایی برای جورسازی ابرگراف‌هامسعود حسینیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۰۴/۱۷
مطالعه ای بر روی تفاوتهای فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل تاثیرگذار بر آنمعصومه مشک آبادی مهاجرکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۱/۰۴/۲۴
روشهای تفاضلات متناهی برای حل معادلات دیفرانسیل تاخیریحسین حیدری کنگ علیاکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۱/۰۶/۱۵
بررسی پایداری و انشعاب در مدل شکار-شکارچی همراه با تأخیرعلیه تقوی بجنوردیکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۷
روش کمترین مربعات متحرک برای حل عددی معادلات انتگرالی یک و دوبعدیفروغ روشن روانکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
روش های طیفی برای حل معادلات انتگرالی ولترا نوع دومامیدرضا نویدصمدیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
آشفتگی و کنترل بهینه مدل های ریاضی تخریب زیستگاه و سرطانزهرا صبری رزمکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
راهکارها ومدل های تصمیم گیری ریاضی برای مسائل مکان یابی مراکز تجاری رقابتیزینب ساریکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
روش تائو برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات انتگرال - دیفرانسیلوجیهه رضازاده مقدمکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مدل حل مسئله ریاضی دانشجویان در دروس آنالیز1، جبر1 و ریاضیات عمومیسعید دانش آموزکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی گرافهای وتری و کاربرد درخت خوشه در گراف وتریرویا مرویکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی ومقایسه ی روشهای حل مساله تخصیص تعمیم یافتهامیرمالک عدالتیانکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
حل مساله کنترل بهینه فازی خطی درجه دومسهیل مهاجربختیاریکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
معادلات ماتریسی AX=B و XC=D با قیدهای خاصوحید عدالت پورکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۱/۰۶/۳۰
نقش جهت گیری به اهداف بر عملکرد ریاضی دانشجویان دانشکده مهندسی فردوسی مشهدعذرا ظاهربین اوشیبیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۱/۰۷/۳۰
اثر واکسن آنفولانزا و تئوری انشعاب بر روی مدل آنفولانزازهره سادات برناسکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۱/۰۸/۲۷
روش‌هاي نيمه تحليلي براي حل رده خاصي از مسايل ديفرانسيل غيرخطياصغر قربانیدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۱/۰۹/۰۹
مساله p-هاب میانه و نتایج حاصله از ابتکارجستجوی همسایگی متغیرمیترا سلیمیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۱۰/۰۲
بررسی بعضی از روش های حل مسأله رنگ آمیزی گرافسیده عاطفه موسوی اصلکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۱/۱۰/۰۴
روش حجم متناهی برای حل مسائل بیضوی با شرایط مرزی دیریکله و نویمان در ابعاد 2و3سیده فاطمه نساجیان مجردکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۱/۱۰/۲۴
ارزیابی روش های از نوع ژاکوبی پیش شرط شده برای حل دستگاه های خطیمریم آق نیکوانیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۱/۱۰/۲۵
کنترل بهینه تقریبی و بررسی پایداری سیستم های غیر خطیفاطمه جمشیدیانکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
بهبود روش تکراری SOR با استفاده از پیش شرط سازی برای ماتریس های خاصالهام باقری نیاکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۱/۱۱/۰۱
طراحی شبکه زنجیره تامین با استفاده از نامساوی های وردشیآرزو رضازادهکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مساله پوشش حداکثر وتعمیم های آنزهرا قربانیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
تاثیر پارامتر تاخیر-زمان بر روی رفتار برخی از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و دستگاه معادلات دیفرانسیل درگیر از نقطه نظر انشعاب وآشوبزهره دادیدکتری(PhD)افشارنژاد۱۳۹۱/۱۱/۰۳
طبقه بندی داده ها با استفاده از برنامه ریزی ریاضیآلاله مسکوکیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۱/۱۱/۰۵
بررسی مساله درخت استاینرداود الاهیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۱/۱۱/۰۸
روش عناصر متناهی برای حل عددی معادلات انتگرالی فردهلم نوع دومحامد زیدآبادیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی تصویر ذهنی ریاضی فراگیران با توجه به سبک های شناختی و توانایی فضایی متفاوتمعظم ابراهیمیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۱/۱۱/۱۸
روشهای عددی برای حل معادلات خطی انتگرال-دیفرانسیل ولترا و فردهولم-ولترا از مرتبه بالازهره دولت آبادیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۱/۱۱/۱۸
مساله زمانبندی دروس دانشگاهمهدی رضاپورکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۱۱/۲۱
حل تقریبی رده ای از معادلات انتگرالی و مسائل کنترل بهینه با استفاده از موجک ها و توابع مقیاسمحمد محرابی نژاددکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۱/۱۲/۰۲
روشهای خطی عمومی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولیوحید زارعیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۱/۱۲/۱۲
بررسی شبکه های عصبی BAM با تأخیر زمانی و تحلیل انشعاب برخی از سیستم های غیر خطیالهام جاوید منشدکتری(PhD)افشارنژاد۱۳۹۲/۰۱/۲۶
حل عددی معادله انتگرالی دو بعدی غیر خطی فردهولم به کمک توابع خاصعاطفه قناعتی کاشانیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
تعمیم روش‏های تابع نمایی و توابع استانداردبرای حل رده ای از معا دلات دیفرانسیل معمولیاشرف سارونیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۲/۰۳/۲۳
روش هم محلی متحرک برای تقریب معادلات با مشتقات نسبی کسری وابسته زمانیمرضیه بیگلریکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۲/۰۴/۱۱
کاربرد قضیه نقطه ثابت در تحلیل خطای معادلات انتگرالی غیر خطیامید باغانیدکتری(PhD)گچ پزان۱۳۹۲/۰۴/۱۸
الگوریتم های ابتکاری روی مساله‌ی مکان یابی هاب بدون محدودیت ظرفیت با تخصیص یگانهرؤیا ابیضی ثانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۰۵/۰۱
رابطه بین کم خونی و فقر آهن با عملکرد ریاضی و عوامل پیش بینی کننده آنربابه عابدیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۰۵/۲۹
نامعادلات انتگرالی و کاربرد آنها در پایداری جواب معادلات دیفرانسیل-انتگرالجواد مهدی مقدمکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۲/۰۶/۲۰
حل رده‌ای از مسائل بهینه سازی غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبیمحمد مقدّسکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
روش‌هایی در مسایل برنامه ریزی خطی فازی بر اساس نامساوی‌های کر و چنخاطره قربانی مقدمکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۰۶/۲۵
برخی از روشهای عددی برای حل معادلات انتگرالی آریزونشیماء صنعتی حجارکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
نقش راهبرد های یادگیری در سه بعد شناختی ،فراشناختی و مدیریتی بر عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران مقطع دوم دبیرستانفهیمه هدایتیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی وجود جواب‌های دوره‌ای برخی مدل‌های عفونیسمیرا علیزادهکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۷
مساله مسیریابی موجودی چند انباره با در نظر گرفتن سفارش عقب افتادهمصطفی کفائی رضویکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی الگوریتم چند سطحی برای حل مساله‌ی k-افرازبندی گراف متعادلآمنه قصاب مهرجردکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۲/۰۶/۲۸
بررسی تعمیم هایی از فرمول مجموع یابی اویلر-مکلورن و کاربردهای آنرضا بهزادیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۲/۰۶/۲۸
بررسی ریاضیات قومی ایرانی-اسلامی و قابلیتهای آن در آموزش ریاضیعلیرضا ضیاء توحیدیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۰۶/۲۸
حل رده ای از مسائل کنترل بهینه و کاربردهای آنمحمد شیرازیاندکتری(PhD)عفتی۱۳۹۲/۰۶/۲۸
دیدگاهی نو برای حل مسائل بهینه سازی مقید ناهموارفرهاد سارانیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۲/۰۶/۲۸
مطالعه بر روی رابطه بین متغیرهای اضطراب ریاضی، خودکارامدی ریاضی، خلاقیت،سبک یادگیری و عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان با توانایی طرح مسأله ریاضی آنانسیده حمیده موسوی نژادکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر سبک های شناختی در بکار گیری راهبردهای فراشناختی در حل مسائل ریاضی کلامیمهدی برگیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
حل عددی دستگاه های کنترلی زمان بهینه با دینامیک ناهموارذکریا ابراهیمیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
حل مسایل مقدار مرزی کسری چند مرتبه ای با استفاده از موجکهای هارراضیه نقوی نیاکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
روش های آدامز برای حل معادلات دیفرانسیل کسری چند مرتبه‌ای و تحلیل پایداریالهام جعفری دربندیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
روش های تکراری برای حل معادلات جبری بر مبنای روش های نیوتن و هموتوپیسعیده امینیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
روش حرکت شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات نسبیزهره رمضانیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۲/۰۷/۲۰
ابرگراف های جهت دار و کاربردهای آنهاغزاله غازیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۲/۰۹/۲۵
افراز ابرگرافمنا ادهمیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۲/۰۹/۲۶
بررسی میزان اثرگذاری انجام بازی ریاضی برعملکرد،محیط آموزشی،نگرش و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهر کوهسرخحسام فتحیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۲/۱۰/۰۸
حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی قطعی و فازی و کنترل بهینه با استفاده از شبکه‌های عصبیامین منصوریکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۲/۱۰/۲۳
تقریبهایی برای معادله همیلتن-ژاکوبی-بلمن تعمیم یافته (GHJB )سیدکاظم هاشمیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۲/۱۱/۰۵
رویکرد بهینه سازی استوار برای مسائل مکان یابیهانیه نوریکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۲/۱۱/۰۷
آزاد سازی بهینه سازی نیمه معین برای مسایل با متغیر های صحیحعباس قنبریکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری با چندجمله ای های مونتزسمانه فعلیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۲/۱۱/۰۹
روشهایی بر پایه دوگان برای حل مسایل مکانیابیاحسان منبتیدکتری(PhD)تقی زاده کاخکی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مساله ی مسیریابی-موجودی به همراه تبادل کالاسحر عرفانیان گلابفروشان اهل یزدکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه روشهای تکراری GMRES ، LSMR، LSQR برای حل مسائل کمترین توان های دومزهرا کارگرکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۲/۱۱/۱۰
روش کمترین توان های دوم برای حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از نقاط کنترلی بزیرآی ناز شکیباکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۲/۱۱/۱۸
روشهای تحلیلی و عددی برای معادلات دیفرانسیل کسری با تاخیر و بررسی پایداری آن هاسیّده زینب میرزائیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۲/۱۲/۲۶
روش های IMEX رانگ-کوتا برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزییفهیمه متاجی نیموریکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۰۱/۲۰
حل مسأله جریان ترافیک کلان نگر به روش های تعدیل شبکهبی بی نوشین داودیدکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۳/۰۲/۱۱
روش حرکت شبکه برای مسائل انفجاری با دامنه ی بیکرانعلی آتش بهارکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۰۲/۱۵
روش تابع پایه ای شعاعی ضمنی در معادلات با مشتقات جزئیربابه ایزدشناسکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۰۲/۱۸
وجود و پایداری جواب های دوره ای منشعب شده در مدل های شبکه عصبی BAM(برخی) داری تاخیر زمانیمُحسن خورشیدی پاجیکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۳/۰۳/۲۳
حل مساله اینتردکشن در شبکه های دینامیکیماریا افشاری راددکتری(PhD)تقی زاده کاخکی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
بررسی تأثیر شیوه‌های آموزشی (مبتنی بر تمرین‌های آموزشی کودک محور) مهدکودک‌ها بر افزایش انگیزه، ایجاد نگرش مثبت و کاهش اضطراب در دو مهارت ریاضیات و خواندنعلیرضا دلبازکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۳/۰۴/۱۶
رنگ آمیزی یکسان گراف ها و ضربهای آنهامریم مهدی تبارکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۰۵/۰۱
روشهای تکراری جدید مبتنی بر شکافت هرمیتی و هرمیتی اریب برای حل معادلات ماتریسی خطیمحمد خرسند زاکدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۳/۰۵/۰۹
روشهای تکراری برای محاسبه معکوس تعمیم یافته ماتریس های توپلیتزاکرم ابراهیمیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۳/۰۵/۱۲
روش منظم سازی برای حل معادلات انتگرالی فردهولم نوع اولنفیسه قبدیانکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۳/۰۶/۰۵
معادلات دیفرانسیل غیرخطی برای تومورهای سرطانی، سیستم ایمنی و نقش تئوری انشعابامیر صابرکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بازی های رنگی گراف و شاخص رنگ پذیری بازیمحبوبه مشایخی نیاکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۰۶/۲۳
پایش وضعیت پیشگیرانه بر مبنای کنترل فازی برای یک واحد پتروشیمیحمیدرضا قبادی چهکندککارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۳/۰۶/۲۴
کنترل مقاوم برای عفونت HIV بر پایه فازی نوع-2منیژه سادات زنده سنجدبوریکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی برخی شاخص های توپولوژیک گراف هامهسا دارکوتیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۰۶/۲۶
روش های طیفی برای حل معادلات انتگرال -دیفرانسیل تاخیری از نوع تاخیرات متناسب شروع از مبداسمانه شعبانی کلاتهکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
روشهای عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جبریرضا ارمغانکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بهینه سازی موجک برای تشخیص ضایعات شبکیه چشمالهه مرادیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
کنترل بهینه رده ای از مسائل سهموی غیر خطی به وسیله خطی وارسازی تعمیم یافتهمحمد دهقان نیریدکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مسایل معکوس میانه و پارامتریک روی شبکهعلیرضا سپاسیاندکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی الگوریتم‌های تقریبی بر پایه برنامه‌ریزی نیمه معین روی مساله افراز‌بندی گراففهیمه چوپانیانکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
رنگ آمیزی گراف با استفاده از شبکه های عصبینجمه عرفانیان یعقوب زادهکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مساله‌ی ماکزیمم پوششی هاب با تخصیص چندگانه‌محبوبه آب خیزیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شرایط مرتبه و تقارن برای روش های ترکیبی دوگامیزهره خدائی نفطهکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
روش کمترین توان های دوم بلوکی برای حل معادلات ماتریسیمریم مجربدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۳/۰۸/۰۱
استفاده از توابع متعامد مثلثی برای حل معادلات انتگرالی فردهلم نوع دوم ومعادلات ولترا-فردهلم غیر خطیحکیمه رحیمی کته گوشکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۳/۰۸/۰۵
روش ADI فشرده مرتبه بالاتر برای دستگاه معادلات با مشتقات نسبیزهرا وردیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۰۹/۰۳
توزیع برخی متغیر‌های گراف روی اعمال گراف‌هامصطفی توکلیدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۳/۰۹/۲۰
دسته بندی داده های پژوهش های آموزش ریاضی با توجه به خوشه بندی طیفی گراف ها ، روش های سلسله مراتبی متراکم و غیر سلسله مراتبیفرزاد رادمهردکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۳/۱۰/۰۹
رنگ‌آمیزی گراف فازیسمیرا علی پورلریکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۱۰/۱۱
یکریختی در گراف های فازی و گراف های فازی دو قطبیزهرا سلیمان پور دوینکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۳/۱۰/۱۱
رهیافتی نو برای حل عددی چند رده از معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرالیعمران توحیدیدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۳/۱۱/۰۴
یک الگوریتم محورگیری برای حل برنامه ریزی خطی با قید های مکمل خطیجواد محمدنیاکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
یک طرح تفاضلی غیر استاندارد برای مدل شیوع مصرف سیگارافسانه حسن پورکاریزکیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تعادل مدل کنترلی رشد سل و متعادل سازی آنبهاره مسعودیکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
حل رده ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی با استفاده از روش sub-odeمینا مرتضوی چم چالیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
روش عددی برای حل بعضی از دستگاههای کنترل بهینه تاخیری وپانتوگراف به روش استفاده از توابع تقریب کنندهنجمه قادریکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
یک روش نقطه درونی آفین دوگان پیش شرط شده برای مسایل شبکه جریان با کم‌ترین هزینهمیترا اسدیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
دستگاههای دینامیکی آشوبناک : حل تقریبی، کنترل و همزمان سازیحسن صابری نیکدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
روش های بهینه سازی در حل مسئله رنگ آمیزی راسی گرافمریم علی میرزائیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۱۱/۱۸
یک شبکه ی عصبی بازگشتی تک لایه برای حل مسائل برنامه ریزی درجه ی دوممهدی بیرونی کاشانیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۳/۱۲/۰۳
تحلیل پایداری نمایی وابسته تاخیری شبکه های عصبی تاخیری وابسته به زمانسمیرا ثابتیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۳/۱۲/۰۵
تعیین زمان تقریبی اثر گذاری بیماری دیابت نوع2 روی کلیه ها باتوجه به عوامل مختلف بیماریثریا راجعکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۳/۱۲/۰۶
کنترل بهینه ی درمان هپاتیتB ،در یک مدل ناهموارهما محمّدیانکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۳/۱۲/۰۶
جستجو برای کارآمدکردن روشهای خطی عمومی برای معادلات دیفرانسیل معمولیابوالفضل اروجیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۳/۱۲/۱۰
روشهای تکراری سریع برای حل مسائل ناویر استوکس تراکم ناپذیرسیّدقاسم رضویکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۳/۱۲/۱۲
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی تصادفی با روشهای گسسته و پیوستهفضل الله سلیمانیدکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۳/۱۲/۲۷
روش های طیفی گیگن بائر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری نسبت به زمانمحمد مهدی ایزدخواهدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۴/۰۲/۰۳
حل برخی از مسائل محدب در یادگیری ماشین با رویکرد شبکه های عصبی بازگشتیسیدحمید موسوی هاشمیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۴/۰۲/۱۶
مسائل کنترل بهینه کسری با مشتقات کاپوتو و ریمن لیوویلریحانه زرین فرکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۴/۰۳/۱۸
حل عددی معادلات انتگرالی با استفاده از روش تقریب های متوالی با کمک موجک ها و تعمیم آن در انتگرال های دوگانهمجید عرفانیان اورعیدکتری(PhD)گچ پزان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
استفاده از بهینه‌سازی پیوسته در حل رده‌ای از مسایل افرازبندی گرافاحمد ابوئی مهریزیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۵/۱۲
استفاده از مساله مکانیابی در تعیین خط مشیهای بهینه کنترل پروژه هانرجس سابقیدکتری(PhD)طارقیان۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی اثر بخشی هوش سیال و ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادیمجید قانعی اق کاریزکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرزپری ناز جلال احمدیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی ومقایسه آموزش ریاضی ونوروفیدبک بر قابلیت های عصب روانشناختی ویادگیری ریاضی کودکان طیف اوتیسممحدثه علی زادهکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تاثیر تدریس به کمک نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی ،به یادسپاری و مهارتهای خودتنظیمی ریاضی دانش آموزان پایه هشتماعظم نخعیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی ساختار گراف‌های خودمرکز و تقریبا خود مرکزهما ملااحمدیان کاسبکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
حل مساله انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذراتعطیّه مردانی کلاته قشلاقکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
روش تکرار تغییراتی برای حل معادلات انتگرالی خطی و غیر خطی ولترا و تعیین جواب های متناوب برای نوسانات غیر خطی نانو سیم هاالهام سجادی رادکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
کمینه کردن هزینه‌ی جریان در شبکه چندکالایی با تابع هزینه مقعرامیر بکائیانکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی و مقایسه عملکرد دانش آموزان در بازنمایی مسایل دنباله ی هندسی با دو سبک شناختی همگرا/ واگرابتول آزرمکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم به منظور بررسی میزان نیل معلمان به اهداف از پیش تعیین شده توسط مولفانمحمدرضا خلیل آبادیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
زمان بندی پروژه با منابع محدود با فرض مجاز بودن وقفه در حین فعالیت ها و اجرای موازی زیر فعالیت های یک فعالیتسیده فرزانه ادبیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۴/۰۶/۳۱
کاربرد اصل تجزیه در برنامه ریزی خطی عدد صحیحاحمد خورسندعلیزادهکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
همسان سازی نمایی بهینه ی شبکه های عصبی آشوب همراه با تاخیر زمانی با رویکرد LMIفاطمه اسعدی نژادکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
روش های تکراری، مبتنی بر معادلات پن رز، برای محاسبه معکوس خارجی با برد و فضای پوچ از پیش تعیین شدهاسماعیل حاتمی سینیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۴/۰۷/۲۷
معرفی و حل معادله تصویر فازی و کاربردهای آنمرتضی پاکدامندکتری(PhD)عفتی۱۳۹۴/۰۹/۲۲
توسعه سیستم ارزیابی مخاطره فازی مرگ پس از عمل جراحی باز پیوند عروق قلب (CABG)مهیار تقی زاده نوعیدکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۴/۰۹/۳۰
حل مساله کنترل بهینه خطی درجه دوم با مشتق کسریناهید سلوورزیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بررسی برخی ویژگی‌های ساختاری گراف‌‌‌های فولرنسمیرا رسولی اسبوئیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۴/۱۱/۰۳
گرافهای با نقاط خروج از مرکز منحصر به فرد و گرافهای خود مرکزسمیرا آذین فرکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۴/۱۱/۰۳
کنترل فازی یبماری دیابت نوع 2 به کمک رژیم غذایینیوشا جعفر زادهکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۴/۱۱/۰۴
3-جریان های هیج جا صفر روی گراف هایی با اندازه های مشخصی از برش های یالی فردالهام برزشیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۴/۱۱/۰۵
روشهای همفزونی برای مسائل مکان یابیتکتم پورمهدیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
همسان سازی و ناهمسان سازی دسته ای از دستگاههای دینامیکی آشوبناک با کنترل تطبیقی و یا کنترل بازخوردستاره جوامعکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۴/۱۲/۲۲
مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود تحت راهبرد وقفه در اجرای فعالیت هالیلا ایل بیگیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۵/۰۲/۱۳
حل بهینه مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود با عاملهای عام کنترلسیده الهام اسماعیلیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
بررسی تاثیر دانش مفهومی و رویه ای معلمان بر فهم دانش آموزان از مثلثاتمریم میزبان تیزابیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۵/۰۳/۰۹
تجزیه و تحلیل روش های محاسبه کران پایین برای مساله زمانبندی پروژه با قید منبعسمیه سادات دلبریکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
The iterative methods based on GI and LSI methods for solving matrix equations and generalized Sylvester matrix equationsسمانه نیکوکارکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۵/۰۴/۲۸
بررسی روش‌های آرنولدی همساز و ریلی ریتز همساز و تعمیم‌های آن‌ها برای محاسبه‌ی مقادیر ویژه‌ی درونی یک ماتریس بزرگسمیّه قدمیاریکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۵/۰۴/۲۸
روش هسته بازتولید کمترین مربعات متحرک و بررسی آنالیز همگرایی آنفاطمه طحانکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۰۵/۰۵
منحنی های بزیر و B-اسپلاین و کاربرد آنها در طراحی با کامپیوترمرتضی بومریکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۵/۰۵/۰۵
حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم بر اساس روش های رانگ-کوتا-نیسترومامیرمحسن سردارکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
حل دسته ای از مسائل کنترل بهینه کسریسیده الهه صفائیدکتری(PhD)فراهی۱۳۹۵/۰۶/۲۵
بررسی چند مدل ریاضی مساله مسیریابی حمل و نقل مواد خطرناکمحبوبه قادری آبگرگکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
روش هایی در حل دستگاه های خطی فازی LR بازه ای با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی.مه نوش سالاریکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۶/۲۷
کنترل بهینه سیستم های غیر خطی تاخیری همراه با اختلالات مداوممهین گریوانیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل کردن مساله انتخاب سبد بهینه پروژه‌های وابسته در حالت چند‌معیارهعلی اکبر سهرابی یوسفخانکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بازی ورونوی روی گراف‌هاهاشم فیروزی سنقرآبادیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۵/۰۶/۲۹
یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسأله مکان‌یابی فازی پایانه اتوبوس‌رانی .سحر راه دارکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۶/۲۹
انشعابات، آشوب و کاربرد کنترل دارو در سیستم های ناپیوسته ی HIV و HTLVالهام شمس آراءدکتری(PhD)افشارنژاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
استفاده از مولد زمانبندی جدید در روش دقیق تلفیقی برای حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدودطیبه هاشمیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۵/۰۷/۱۲
تقریب جواب های مثبت رده ای از مسایل مقدار مرزی مرتبه اول غیر خطیعلی عبدالستار عبدالجبار الصائغکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۵/۰۷/۱۳
مجموعه های غالب و فورسینگ آن در گراف های میشلسکیمرتضی صحراگردکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۵/۰۷/۱۸
روش خطی عمومی نیستروم برای تقریب معادلات دیفرانسیل مرتبه دومکامل جلود کزار التمیمیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۰۷/۲۵
بررسی رنگ‌آمیزی مساوی برخی گراف‌های خاصبتول سادات قدمگاهیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۵/۰۸/۲۲
حل عددی معادلات انتگرالی ولترا-فردهلم با هسته منفردتعمیم یافتهمحمد فالح یونس العبودکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۵/۰۹/۲۹
حل عددی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غیرخطی سه‌بعدی با استفاده از توابع بلاک-پالسایوب محمدعبد عبدکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۵/۰۹/۳۰
یک الگوریتم تکراری موازی جدید برای حل معادله دوبعدی پوآسونفضه برزگرکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
بررسی تعدادی از متغیرهای مبتنی بر مجاورت در گراف هامحدثه ابراهیم زاده حصارکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۵/۱۰/۲۳
بررسی دسته ای از مسائل بهینه سازی در جنگل داریرقیه کاظمیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۵/۱۱/۰۲
بررسی رنگ‌آمیزی ستاره‌ای گراف‌هابهاره اخوان مهدویکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۵/۱۱/۱۰
معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربردهای آن در قیمت‌گذاری گزینه‌های مالیساناز موسویکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
مدل سازیریاضیو رهیافتهاینوین در تعیین عوارض هدفمند در مناطق آزاد تجاری(منطقه آزاد سیرجان)مهدی رنجبرتقی آباددکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۵/۱۱/۲۰
اثر تدریس مبتنی بر نرم‌افزار بر ارتقای یادگیری ریاضی و کاهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان در مبحث توابع مثلثاتیحوریه رحیمیانکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بهینه‌سازی پرتفولیوی فازی چند دوره‌ایزهره یزدانی بیرک سفلیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۱۱/۲۷
حل تقریبی رده ای از مسائل کنترل بهینه توزیعی با استفاده از روشهای بدون شبکهمجید دره میرکیدکتری(PhD)فراهی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
حل رده ای از مسایل کنترل بهینه کسریسمانه صردی زیددکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ارائه یک الگوریتم فراابتکاری موازی برای مساله زمان‌بندی اصلی تولیدصدیقه صادقیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بازتخصیص بهینه ی نیروی انسانی در شرکت iهای با ساختار ماتریسیفاطمه طحانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۱۱/۳۰
حل رده ای از مسائل کنترل بهینه کسری با تاخیر زمانیمریم علی بنائی کواکیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
کنترل بهینه یک مدل کنترل بیماری HIV با دینامیک مرتبه کسریسمانه ساقیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مسأله ممانعت از حداکثر جریان در فضای اقلیدسیسینا حاجی کاظمیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم در اثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی در مبحث توابع جبری در شهر مضهدسارا مرادیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
روش تابع پایه ای شعاعی برای حل مسائل کنترل بهینه با قیود معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیناهید وطن خواهانکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۵/۱۲/۲۴
حل رده‌ای از مسائل کنترل زمان بهینه با تأخیر زمانینجمه نصرآبادیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پیرامون متغیرهای پایای فاصله-مبنا گرافحامد فرامرزیدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۶/۰۲/۲۸
طراحی شبکه توزیع آب با برنامه ریزی ریاضیزهرا تیموری حسین ابادکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کاربرد رنگ‌آمیزی لیستی گراف برای مسأله زمان‌بندی وسایل‌نقلیه مستقر در چند انبارسمانه بکائیانکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۶/۰۴/۱۳
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم با استفاده از روش‌های عددیصادق خسرویکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۶/۰۵/۱۱
بررسی تأثیر آموزش مسائل مدل سازی ریاضی بر تجربه جریان و عملکرد دانش آموزان در مسائل مختلف ریاضی، جهت گیری هدف و نگرش ریاضی آن هابی بی زکیه پرهیزگاردکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
حل عددی معادلات انتگرال ولترا نوع اول با هسته ناپیوسته قطعه‌ای خطیضرغام نجم ناصر مسافرکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۶/۰۵/۳۱
حل مدل رشد جمعیت کسری به کمک چندجمله ای های لژاندر انتقال یافته کسریحیدرمحمد مهدی مهدیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بررسی و مقایسه درک دانش‌آموزان سال سوم ریاضی وتجربی دبیرستان‌های شهرستان‌های فردوس و مه‌ولات ازمفهوم حدتحت چارچوب نظریه یAPOSحسین گمنامکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
حل مساله ی برنامه ریزی خطی فازی با محدودیت های رابطه ای فازی دوقطبیولاء عبدالکاظم عبود الامیرکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مدل زمان بندی نیروی کار موقت ماهر و غیرماهر با داده های غیر قطعیزهرا رحیمیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بیشینه سازی سود حاصل از فروش نفت خام اوپک تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی و اقتصادیآیدا ریاحی فرکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
حل تقریبی مدل دینامیک انتقال آلودگی HIV/AIDS از مادر آلوده به فرزندوفازی سازی مدلتکتم رئیس الساداتیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۶/۰۶/۲۸
طراحی و پیاده سازی یک مولد جدید برای تولید مساله های زمان بندی پروژه با منابع محدودمحمدامین غفاری شادکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
انشعابات و آشوب دستگاه معادلات دیفرانسیل پیوسته و ناپیوسته در مسائل اقتصاد گردشگری و بال لرزهزهرا منفرددکتری(PhD)افشارنژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی توانایی حل‌مسئله و طرح مسئله دانش‌آموزان دوم تجربی (نظام 6-3-3) و سوم تجربی (نظام5 -3-4)در مبحث مثلثاتزهرا احمدنیافیض آبادکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۶/۰۶/۲۹
توابع نیمه مکمل و کاربرد آنها در حل مسایل دینامیکی تکمیلیسیدمحسن میریدکتری(PhD)عفتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
حل عددی معادله انتگرالی ولترای منفرد ضعیف با روش SCWغلامرضا پورمحمدرشخوارکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
رگرسیون تصادفی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانمریم عباس زادهدکتری(PhD)عفتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی درک دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان رشته تجربی از انتگرال ریمان تحت نظریه سه جهانی دیوید تالعبدالله رضاییکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی ساختارها و عملگرهای گراف های فازیمهدی کاظمیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۶/۰۶/۳۰
حل تقریبی رده ایی از مسائل کنترل غیر خطی بهینه مرتبه کسریسیدعلی رخشاندکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۶/۰۶/۳۰
راهکارهایی نو در انتخاب سبد بهینه‌ی پروژهمرتضی جعفرزادهدکتری(PhD)طارقیان۱۳۹۶/۰۶/۳۰
مطالعه چگونگی بکارگیری هنر در آموزش ریاضیات مدرسه ای بر اساس روش آموزشی استیمناعمه سجادیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی و وجود و یکتایی جواب معادلات دیفرانسیل تحت فرآیند غیرقطعیسمیرا سیاه منصوری خوریندکتری(PhD)گچ پزان۱۳۹۶/۰۷/۱۸
کاهش نویز در پردازش تصاویر مبتنی بر معادلات مشتقات نسبیندا محمدیدکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
حل عددی رده ای از معادلات انتگرال-دیفرانسیل جزئی ولترا به وسیله بی-اسپلاین های مکعبیمحمد غلامیاندکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۶/۰۷/۲۷
سرعت بخشیدن همگرایی روش های زیر فضای کریلف برای جواب معکوس درازین دستگاه های خطی منفرد.رضا بوژآبادیدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شبکه های عصبی آشوبناک؛ کنترل و همسان سازیمصطفی زارع فرددکتری(PhD)عفتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹
انشعاب هاف، آشوب و اثر دارو برای سیستم های پیوسته و ناپیوسته مربوط به HTLV-I وسرطان خونریحانه مستولی زادهدکتری(PhD)افشارنژاد۱۳۹۶/۰۸/۱۱
بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات قضایای ریاضی با استفاده از ارزیابی قلم-کاغذی و ارزیابی پویای الکترونیکیفهیمه کلاهدوزدکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۶/۱۰/۳۰
حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبیطیبه اسراری درحکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تسریع روش تجزیه ی بندرز برای حل مسئله ی مکان یابی تسهیلات ظرفیت دارهما صالحی فرکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
همسان سازی سیستم های دینامیکی آشوبناک مرتبه کسریامیررضا غازیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تحلیل انشعاب وکنترل آشوب در سیستم شیمیزو-موریکا و سیستم مالیمجید شیرازیانکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کنترل و همزمان سازی سیستم های آشوبناک بااستفاده از بازخورد و برآورد تأخیر زمانیاحسان اولادیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی عملکرد حل مسائل کسری و اعشاری دانش آموزان براساس نظریه یاددهی-یادگیری سولوبهروز تقی زادهکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
شبیه سازی وارزیابی معیارهای ارزش اندوخته درپیش بینی زمان اجرای پروژهاعظم مجردکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مشتق گیری ماتریسی و کاربردهای آنسمانه ناصریکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۶/۱۱/۲۸
برنامه ریزی برشی موجودی زیر بهینه یک بعدی، دو بعدی و سه بعدیعلی فرحان حاشوشکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل ماتریسیسیده فرشته سیدموسویکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
حل مسایل کنترل بهینه مرتبه کسری به روش نظریه اندازهاحسان ضیائیدکتری(PhD)فراهی۱۳۹۶/۱۲/۱۷
توسیع روش‌های عددی جهت حل مسائل مقدار مرزی برای معادلات تفاضلی دیفرانسیل اختلال منفردفهیمه اخوان قصاب زادهدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
مساله بازتخصیص کارها به کارمندان جاری در هنگام مرخصی رفتن برخی کارمندان عراقیضرغام خلیل ابراهیم السعدیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۷/۰۳/۰۱
حل تحلیلی- تقریبی رده‌ای از معادلات انتگرال-دیفرانسیل جزئی با هسته‌ی منفرد به طور ضعیف به روش تبدیل دیفرانسیل کسریرضوان قوچانی شیرواندکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۷/۰۳/۱۰
روش تفاضل متناهی فشرده مرتبه ششم برای حل معادلات دیفرانسیل-انتگرالیحمیده ابوالحسن زادهکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۷/۰۳/۱۹
معادلات دیفرانسیل جزئی و کاربرد آنها در مدلسازی فرآیند التیام زخمایمان کافیان عطاریکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
یک روش عملیاتی جدید برای حل معادلات انتگرالی (تعمیم یافته) آبلزکریا حاکم حسن اللغویکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۷/۰۴/۱۷
بررسی عدد غالب و عدد غالب مستقل در رده هایی از گرافسیداکبر سجادی زادهکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۷/۰۴/۲۴
مطالعه رنگ آمیزی گراف، رنگ آمیزی ستاره ای و رنگ آمیزی فاصله ای و کاربردهای آنلئا گلعموئیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۷/۰۴/۲۴
رمزنگاری و رمزگشایی و امنیت رمز و بارکد به کمک مجموعه‌ها و مبناهای اعداد، ماتریس‌ها و معادلات دیفرانسیللیث غانم ذیاب العامریکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مروری بر سه رده از روش های گرادیان مزدوج سه جمله ایشیوا قرائیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۷/۰۵/۱۶
همسازی و تحلیل پایداری در رده‌ای از سیستم‌های مرتبه کسری آشوبناکاحمد روزی طلبدکتری(PhD)فراهی۱۳۹۷/۰۵/۱۷
حل عددی معادلات انتگرالی مختلط با استفاده از شبه موجک های متناوبحسین بیگلودکتری(PhD)گچ پزان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
حل عددی رده هایی از معادلات انتگرالی و انتگرال-دیفرانسیل معمولی غیر خطیمحمد حسین دلیری بیرجندیدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
‏همسا‏ن‌سازی و ناهمسان‌سازی سیستم‌های آشوبناک مرتبه کسری یکسان و غیریکساناحمد محمدپورمقدم گلشنکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
کاربرد نظریه ی APOS-ACE جهت توسعه ی درک نموداری دانشجویان سال اول دانشگاه از مفهوم مشتقوحید برجیدکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تقریب عددی مدل‌های تزریق دوره‌ای بخار به مخازن نفت با استفاده از روش چند شبکه‌ایهانیه حاجی نژاددکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
رهیافت های تقریبی-تحلیلی برای رده ای از مسائل کنترل بهینه غیرخطی با مرتبه کسریجواد صبوری کیوانلودکتری(PhD)عفتی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی اتحادهای دفاعی سراسری در گراف‌هاحنیفه موسویکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تاثیر استفاده از جئوجبرا در برنامه درسی حسابان ‎‎(1)‎ دبیرستان بر بھبود فھم دانش‌آموزان از مفھوم حدحمید سرابیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
حل مساله مکان‌یابی پایانه‌های اتوبوس‌رانی با استفاده از مساله تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد برنامه‌ریزی چند هدفهعاطفه تقویکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی برخی خواص و شاخص‌های توپولوژیکی گراف تحت اعمال گرافایراندخت رضائی عبدالحسین زادهدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی توانایی و نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله در زمینه انتگرالمحبوبه ندائیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ﺣﻞدﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺧﻄی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از برخی روش‌ﻫﺎی ترکیبیاتیکاوه رضائی ترحمیدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
روش‌های هم‌محلی چندگامی و تقریبا هم‌محلی دو-گامی برای حل معادلات انتگرالی ولتراسحر ابراهیمی عارفیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ساختار فرایند ارزشیابی سلسله مراتبی فازی مبهممریم مهرپروردکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ارزیابی جدیدترین رویکردهای قطعی برای پیش بینی زمان اجرای پروژه مبتنی بر مدیریت ارزش اندوختهکبری غلامیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۳۹۷/۰۷/۲۵
روش CMRH بلوکی و توسعه آن برای حل معادلات ماتریسیسعیده امینیدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۷/۰۸/۰۲
کنترل‌پذیری و مشاهده‌پذیری دستگاه‌های کنترل فازی و حل مسائل کنترل بهینه فازی درجه دوم}رویا ماستیانیدکتری(PhD)عفتی۱۳۹۷/۰۸/۲۲
‎ بررسی برخی روشهای زیرفضای کریلف برای حل دستگاه های خطی انتقال یافتهعاطفه استینیکارشناسی ارشدتوتونیان مشهد۱۳۹۷/۰۸/۲۹
حل معادلات انتگرالی با استفاده از حسابان کسری تعمیم یافتهاکرم پاچناریکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۷/۰۹/۱۱
همسان سازی و ناهمسان سازی دستگاه های دینامیکی آشوبناک و ابرآشوبناک با ضرایب معلوم و ضرایب نامعلوممهشید شاکریکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۷/۰۹/۱۸
پارامترهای غالب در خانواده‌های معینی از گراف‌هاغلامرضا ابریشمی مقدمدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۷/۰۹/۱۹
روش فضای هیلبرت هسته ای بازسازی شده برای حل معادلات انتگرالی خطی و غیر خطیمحدثه خویشاوندیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تابع تصویر، شبکه‌های عصبی و کاربردهای آنامین منصوریدکتری(PhD)عفتی۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تجزیه و تحلیل پایداری رقابت دو نمونه شکار در برابر یک شکارچی برای یک مدل زنجیره غذاییعاطفه فتح ابادیکارشناسی ارشدافشارنژاد۱۳۹۷/۱۰/۱۲
محاسبه تعادل نش حلقه باز در بازی های دیفرانسیلی غیر همکارانهجمال حاجی پورکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۷/۱۱/۱۳
بررسی مولفه های پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی (ERPs) در دانشجویان با دانش مفهومی و رویه ای عمیق و سطحی در حل تکالیف تبدیل افقی و عمودی و تفسیر نمودار تابعنجمه فرساددکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
مجموعه‌های تفکیک‌ساز متریک موضعی در گراف‌هاریحانه رضوان زاده مقدمکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
تقریب جواب معادلات انتگرالی تک بعدی و دوبعدی با فاکتور پیچیده به روش هم محلی توابع پایه ای شعاعیمحمود رساءخیر آبادیکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بررسی همگرایی و پایداری روش های عددی برای معادلات با مشتقات کسری جزیی در فضای مشتقات کسری ریسحسین غلامی چهکندکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۷/۱۱/۲۷
حل تقریبی دینامیک قطعی و فازی مرتبه کسری اپیدمی ویروس HIVوحیده رضائی شادکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۱۱/۲۷
استفاده از روش حرکت شبکه برای بررسی رفتار مدلهای رشد تومرهای سرطان و سونامیمینا باقرپورفرددکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
حل تقریبی رده ای از مسایل بهینه سازی ناهموار فازیمحمد مهدی مزارعیدکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
حل تقریبی رده ای از مسایل کنترل بهینه غیر خطی فازیعلی اصغر بهروزپوردکتری(PhD)وحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
حل تقریبی معادلات انتگرالی فردهلم خطی و غیر خطی با ابعاد بالا به روش‌های هم محلی درونیابی گرانیگاهاحمد آراسته شورابکارشناسی ارشدصابری نجفی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رده‌بندی ‌مقایسه ای نیروگاه‌های تولید پراکنده به کمک رهیافت فازی مرددمژگان معصومیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایه متریک گرافها و گرافهای یکتا پایهمصطفی محققی نژادداورانیدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۸/۰۱/۲۴
حل معادلات بیلان آب با الگوریتم های فراابتکاری کاراعلی محرابیانکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۸/۰۲/۰۵
روش رانگ کوتا از نوع ROW برای حل معادلات دیفرانسیل جبریایهاب هادی جمعه الفریجاویکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۸/۰۳/۲۵
حل مسأله مکان یابی هاب بدون محدودیت ظرفیت با تخصیص چند گانه با هزینه های مستقل تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیکمریم زراعتیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۸/۰۳/۳۰
بهبود همگرایی روش‌های هسنبرگ و CMRHزهره رمضانیدکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۳۹۸/۰۴/۲۲
امکان سنجی استفاده از مسائل مبتنی بر پازل در ارتقا یاددهی-یادگیری معادلات دیفرانسیلفائزه رضوانی فردکارشناسی ارشدرادمهر۱۳۹۸/۰۴/۲۳
بررسی منابع، جهت گیری ها ،و اهداف معلمان ریاضی سال دوازدهم و اساتید ریاضی دانشگاهعلی برجیکارشناسی ارشدرادمهر۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعیین مولفه های دانش پداگوژی محتوایی برای تدریس حد و پیوستگیعالیه سادات حسینیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رنگ آمیزی ستاره‌ای، رنگ آمیزی فاصله‌ای، رنگ آمیزی مغلوب در گراف‌ها و کاربرد‌های آنشکوفه بنایان کرمانیکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۸/۰۴/۲۹
مجموعه غالب، غالب مستقل و غالب تام در خانواده‌های معینی از گراف‌هازهرا حامدلبافیانکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تعادل نش دیفرانسیلی همراه با شیفت زمانیفرزانه قلندرآبادیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
همسان سازی چندسیستمی آشوبناک مرتبه کسریمحسن فرمانی اردهائیدکتری(PhD)فراهی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
یک روش عددی برای حل رده ای از مسایل کنترل بهینه کسریمهناز زینلیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۸/۰۸/۲۰
یک روش بدون شبکه براساس توابع پایه‌ای شعاعی برای حل برخی از معادلات انتگرالی خطی فردهلم دو بعدیهدایت فتاحیدکتری(PhD)صابری نجفی۱۳۹۸/۰۹/۲۱
بررسی ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎﯼ ﺭﺃﯼﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺕ ﻏﯿﺮﻗطعیحنانه جباری المدشتکارشناسی ارشدرمضانیان۱۳۹۸/۰۹/۲۵
انشعاب های جواب دقیق معادلاتKP تغییریافته بامشتقات کسری زمانیرحمت الله قرلقکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تخمین خطابا مرتبه بالا بر پایه اصل مانده برای معادلات دیفرانسیل مرتبه دوممحمد سخیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۸/۱۰/۰۸
بررسی مدلهای ارائه شده برای مسئله تبادل کلیه و بهبود آنعبداله قالیشویانکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۸/۱۰/۱۲
روش بدون شبکه در حل معادله بلک شولز کسریصدیقه شریفیاندکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بررسی تاثیراتDIF بر عملکرد ریاضی دانش آموزانمحمدرضا برزوکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی رنگ آمیزی های غالب و مغلوب برخی از گراف هازهرا اسدیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی درک دانش آموزان از مفهوم پیوستگی بر مبنای نظریه یادگیری APOSناصر ملامحمدی ریزه ئیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی عملکرد و درک دانش آموزان متوسطه دوم از مفهوم تابع در موقعیت های مختلف طرح مسالهعاطفه دهباشیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
حل مسائل مقدار اولیه و مقدار مرزی معادلات دیفرانسیل کسری معمولی با استفاده از روش هممحلی و توانهای کسریدعاء وفاء کامل النصارکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
حل ‏رده ای از مسائل کنترل بهینه ‏با مشتقات جزیی با استفاده از چندجمله ای های برنشتایننرجس سادات حسینیکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
روش تصویر طیفی برای حل معادلات انتگرال فردهلم همرشتین و بررسی همگرایی آنمحبوبه گندمی ثانیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۸/۱۱/۳۰
یک تقریب لژاندر برای معادلات انتگرالی فوق منفردفاطمه زهدیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
یک روش عناصر طیفی برای برخی مسائل دیریکله دو بعدیمصطفی کفایی رضویدکتری(PhD)کرایه چیان۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی حل عددی و پایداری مدل ریاضی رفتارهای بشری هنگام مواجهه با یک فاجعه به صورت یک مدل اپیدمی از نوع مشتقات معمولی و کسریاعظم حجازی نوقابیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۹/۰۲/۲۲
کنترل بهینه پویایی مشتری براساس سیاست بازاریابیعبدالله حسین علی عویساویکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۳۹۹/۰۳/۲۲
بررسی مسائل کنترل بهینه فازی به کمک نمایش پارامتری اعداد فازیحسن رمضان موسی الشحرورکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۳۹۹/۰۳/۲۹
روش‌ کمترین مربعات متحرک اصلاح شده برای حل دستگاه‌ معادلات انتگرالی فردهولم خطی و غیرخطی یک بعدی و دوبعدینوید فروهیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۳۹۹/۰۵/۰۱
بعد متریک یالی گراف‌ها و رابطه آن با بعد متریک رأسیفاضل ثائر هادی الصباغکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۹/۰۶/۰۲
حل مسائل بهینه‌سازی ناهموار با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتیهما پویان فرکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۹/۰۶/۱۷
پیش‌بینی ابتلای مغزی در بیماران مبتلا به لوپوس منتشره با استفاده از هوش مصنوعیمنصوره گیاهی صبورکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۳۹۹/۰۶/۲۰
امکان سنجی استفاده از تدریس به روش معکوس در ارتقا یاددهی و یادگیری ریاضی در مقطع کارشناسیمنصوره میرسندسیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
یک روش تکرار تغییراتی برای حل مسائل لین-اِمدن غیرخطیستارجباری ضیدان الثجیلکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حل معادلات غیرخطی شبکه‌های آبرسانی شهریمهدی احمدنیا فیض آبادکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شبکه های عصبی، مسائل کاربردی گراف و بهینه سازی فازیمحمد اسحق نژاددکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مقایسه روش تدریس ساخت و ساز گرایی با سنتی در عملکرد تحصیلی درس ریاضیمصطفی احمدیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
معرفی یک مدل ریاضی برای پیش بینی عملکرد ریاضیعباس امانیدکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
انرژی گراف‌ها و ارتباط آن با مساله رنگ‌آمیزی گرافعلی عیدان حمود السیلاویکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۹/۰۸/۲۱
روش ھم محلی سینک مونتز لژاندر برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی کسری غیر خطیمحمود شریف عجیلدکتری(PhD)سهیلی۱۳۹۹/۰۹/۱۹
بررسی عدد بازدارنده تطابق گراف‌هامحمد کاظم شریف السعیدیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۹/۱۰/۲۰
طراحی مدلی از تفکر ترکیبیاتی دانش آموزان و دانشجویان با استفاده از نظریه داده بنیادنغمه صلواتی نژاددکتری(PhD)علم الهدائی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
هموارسازی مسائل بهینه سازی ناهموار و حل آنهابااستفاده ازشبکه های عصبی بازگشتیمهلا ارمیانکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
روش تفاضلات متناهی دو سطحی برای حل معادله گرما با شرایط اولیه غیر محلیفرشته عباسیانکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
جایگذاری سنسورهای کمی در شبکه های بزرگ ابعاد- شبکه آبرسانی شهریسیده فاطمه خداترسکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی انواع خاصی از رنگ آمیزی گراف هاغزاله غازیدکتری(PhD)رهبرنیا۱۳۹۹/۱۲/۲۳
بهینه یابی پارتو در بازی های دیفرانسیلی همکارانهملیحه مذهب یوسفیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
حل تقریبی رده ای از مسائل کنترل بهینه PDE کسری با استفاده از چندجمله ای های برنشتاینعلی کتابداریدکتری(PhD)فراهی۱۴۰۰/۰۱/۱۸
روش های عددی برای حل سبد اختیار معاملهیاسر طاهری نسبدکتری(PhD)سهیلی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
بازی وارسازی در آموزش الگوریتم به دانش آموزان متوسطه اولسیده مریم هاشمی زوکارشناسی ارشدرمضانیان۱۴۰۰/۰۵/۱۶
بررسی درک ریاضی دانشجویان از مفهوم درخت با استفاده از نظریۀ APOS و سه جهان ریاضی Tallمریم تقی زاده بیلندیکارشناسی ارشدرادمهر۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی یک روش گرادیان مزدوج بهبودیافته برای حل دستگاه معادلات غیرخطیایناس عماد لفته الحجامیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۴۰۰/۰۶/۲۸
مطالعه تاثیرگذاری رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ایمان توکلی جاغرقکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
یک روش عددی برای حل معادلات منفرد و ابر منفرد مرتبط با محاسبه ضریب شدت تنش بر روی ترکهای چند گانه در صفحه الاستیسیته با استفاده از توابع پایه ایراضیه قربان پوردکتری(PhD)صابری نجفی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
حل عددی رده ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از مرتبه کسری و معادلات انتگرال –دیفرانسیل کسری به کمک توابع بسل نوع اول تعمیم یافته دوبعدی و چندجمله ای های مونتز−لژاندر کسری دو بعدیالیاس هنگامیان اصلدکتری(PhD)صابری نجفی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
صحت سنجی و اصلاح داده‌ها در سیستم آب‌رسانی در حالت پایدارجواد فاطمی مقدم سقیکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۰/۰۶/۲۹
یک روش مستقیم برای حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از الگوریتم بهینه سازی والمحسن منصوریکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ترکیب روش تکرار تغییراتی کسری موضعی با تبدیل یانگ-لاپلاس برای حل رده‌ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری موضعی خطی و غیر خطی از جمله معادلات کسری موضعی خطی و غیر خطی KdV‎هما افرازدکتری(PhD)صابری نجفی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
رنگ‌آمیزی کامل مساوی گراف‌هاسیدعلی اصغر موسویکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۴۰۰/۰۶/۳۰
مدلسازی ریاضی، تحلیل و شبیه‌سازی پویایی‌ تومور تحت تاثیر مداخلات داروییعلیرضا صفارزادهکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۰/۰۶/۳۰
استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی ناهموارفاطمه نصیریکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حل رده ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻮد ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰئیشجاع الدین قاسمیدکتری(PhD)عفتی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حل رده خاصی از مسایل کنترل بهینه تأخیری با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویاعاطفه گوران اوریمیدکتری(PhD)عفتی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
رنگ آمیزی گراف بازه ای و کاربردهای آنسمانه خوشنوداستادکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۴۰۰/۰۶/۳۱
توسعه روش GPBiCG، تحلیل همگرایی و کاربر‏دهای آنعاطفه طاهریاندکتری(PhD)توتونیان مشهد۱۴۰۰/۱۰/۰۱
حل مسایل بهینه‌سازی ناهموار در ابعاد بزرگ با استفاده از تکنیک‌های هموار‌سازیاحمد ابویی مهریزیدکتری(PhD)قنبری۱۴۰۰/۱۰/۰۶
حل رده ای از معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده از توابع پایه شعاعی و سینکنفیسه نقره ایدکتری(PhD)کرایه چیان۱۴۰۰/۱۱/۱۰
مقایسه سازکارهای موجود در تخصیص دوره‌های درسی به دانشجویاناکرم زنده دل بیلندیکارشناسی ارشدرمضانیان۱۴۰۰/۱۱/۲۷
گراف‌های فاصله متوازن و ارتباط شاخص‌های توپولوژیکی آن‌هاسیده مریم حسینی پوردکتری(PhD)رهبرنیا۱۴۰۰/۱۱/۲۸
بررسی L-2,1--رنگ‌آمیزی برخی از گراف‌هاترانه زوریکارشناسی ارشدتوکلی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بعد k-متریک گراف های ضربییحیی محمودیکارشناسی ارشدتوکلی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مدلسازی تاثیرات مداخلات غیردارویی بر شیوع بیماری SARS-COV-2 با استفاده از استراتژی کنترل بهینه و پیش بینی اثرات واکسن در جمعیتعاطفه فیروزبخشکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تقریب عددی جواب معادلات هذلولوی دو-بعدی تلگراف بوسیله یک روش دقیق هم محلی بدون شبکهمطهره الهی نسبکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۰۳/۲۵
جواب های صریح مدل های بهینه سازی و بازی دیفرانسیلی با تاثیر قیمت مرجع ناهموار نامتقارنزهرا روحیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی ماشین بردار پشتیبان تعمیم‌یافتهالاء جاسم مزعلکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
مسائل کنترل بهینه درجه دوم برای سیستم های گسسته زمان تاخیریمحبوبه دیرپوررادکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۱/۰۶/۱۶
حل تقریبی و عددی مسائل مقدار مرزی با استفاده از چندجمله ای های لیدزتونامین ابریشمی مقدمکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
مقایسه ی برنامه درسی قصد شده ریاضی پایه های اول تا هشتم کشورهای ایران، سنگاپور و استرالیامهدی صلاحی سینیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
پایداری سرتاسری و تحلیل اثر بخشی هزینه بیماری کووید-19 با لحاظ تاثیرات محیطیزهرا دیهیمکارشناسی ارشدرهبرنیا۱۴۰۱/۰۶/۲۲
حل مسائل مقدار مرزی به وسیله توابع پایه ای شعاعیمحسن سخدریکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
حل رده ای از مسائل کنترل بهینه با استفاده از روش Sub-ODEمحمد غلامی بالادزائیدکتری(PhD)گچ پزان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
حل عددی مدل بهبودیافته جریان ترافیک کلان‌نگر برای شبکه هواییمحبوبه هوشیار صادقیاندکتری(PhD)گچ پزان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
روشهای تحلیلی-عددی برای مسائل کنترل بهینه تاخیری خطی درجه دومطاهره جباری خان به بیندکتری(PhD)گچ پزان۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی درک دانش آموزان پایه ی هفتم از الگوهای شکلی و عددی تحت چارچوب APOSمرتضی وفائیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
مدل سازی ریاضی داده محور کووید 19 و شبیه سازی عددی آنرضا بخشیکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
امکان سنجی استفاده از اثبات بدون کلام جهت ارتقای یاددهی و یادگیری انتگرالمهناز عزتیکارشناسی ارشدرادمهر۱۴۰۱/۰۶/۳۰
پارامترهایی از گراف‌های ضربی‏‏، به ویژه گراف‌های توان دوسجاد سهرابی حساندکتری(PhD)رهبرنیا۱۴۰۱/۰۶/۳۰
حل مساله کنترل بهینه خطی درجه دوم فازی بوسیله شبکه عصبیآنسه کاظمیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۱/۰۶/۳۰
روش بدون شبکه تابع پایه شعاعی برای حل مساله همگن و غیرهمگن انتقال حرارت پسروبیداء صادق محسن الوزنیکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۰۹/۲۰
حل مسائل کنترل بهینه زمان گسسته تاخیریسیدمصطفی عبدالخالق زاده شعربافدکتری(PhD)عفتی۱۴۰۱/۰۹/۲۹
حل مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظیم کننده های خطی و کاربردهای آن هامحمدحسین فتوحی بافقیدکتری(PhD)عفتی۱۴۰۱/۱۰/۰۱
حل معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده از روشهای طیفی با چندجمله ایهای از مرتبه کسریهادی درویشیدکتری(PhD)کرایه چیان۱۴۰۱/۱۰/۲۴
ماتریس مشتق کسری بر اساس چندجمله‌ای‌های لژاندرانسام سلام جلوب الهاشمیکارشناسی ارشدقربانی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مکان‌یابی ایستگاه‌های پایه‌ی متحرک در شبکه‌ی 5Gمینا پیرخیبریکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
روش تجزیه ادومین اصلاح‌شده جدید و شکل چندمرحله‌ای آن برای حل مسائل مقدار مرزی غیرخطی با شرایط مرزی روبیناسماء هلال جواد البعاجکارشناسی ارشدقربانی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مدلسازی شیوع سرخکالهه کیانیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بکارگیری الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و یادگیری ماشین برای پیش‌بینی قیمت بسته شدن روز بعد سهاملیلا محمدزاده کناه آبادیکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معرفی یک الگوریتم تکاملی دیفرانسیل بهبودیافته و کاربرد آن در مسائل بهینه سازینوید براتی لقبکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تحلیل همگرایی قوی روش‌های عناصر متناهی و هم‌محلی طیفی برای رده‌هایی از معادلات با مشتقات جزئی تصادفی با حرکت براونی کسریمهدیه ارزومندان مفرددکتری(PhD)سهیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مدل سازی ریاضی و تحلیل عددی دارو رسانی به سلول های سرطانی با استفاده از نانو سلول هاتکتم سادات حسینی پناهکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مدل سازی و واکسیناسیون به عنوان کنترل بهینه در بیماری همه گیر ویروسی ابولااحمد چاکری حکمیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بهبود تصاویر با استفاده از حسابان کسریمینا مرتضوی چم چالیدکتری(PhD)گچ پزان۱۴۰۲/۰۱/۲۸
الگوریتم دو مرحله ای برای حل معادلات سیلوستر ماتریسی تماما فازی ذوزنقه ای دلخواهبهاره انصاریکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۰۴/۱۰
حل عددی رده‏ای از مسائل مقدار اولیه و مقدار مرزی با روش مجانبی هموتوپی بهینه چند مرحله‏ایحمزه عبدالامیر وهیب التمیمیکارشناسی ارشدگچ پزان۱۴۰۲/۰۶/۰۷
حل معادله پواسون با شرایط مرزی دیریکله با استفاده از روش تفاضلات متناهی فشرده مرتبه بالاساره طالب عبد ال عودهکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
معرفی یک الگوریتم جدید خوشه‌بندی فازی شهودی نوع دو و مقایسه عملکرد آن با چند الگوریتم معروف خوشه‌بندی فازیمهساء حمیدیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی طیف‌های فاصله در گراف‌هاعاطفه نادری کلاتکارشناسی ارشدتوکلی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
حل معادلات دیفرانسیل جزئی هذلولوی غیرخطی مرتبه دوم با استفاده از روش تفاضل متناهی تعمیم یافتههیام حسین راضیکارشناسی ارشدسهیلی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مطالعه ای بر درمان سرطان-چاقی در مدل سلولی با رویکرد کنترل درجه دومسجاد گلچینکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۷/۲۴
بازی انگاری پرداخت موبایلی پول برای ایجاد ارزش مشتری در اقتصادھای نوظھور: دیدگاه نظریه تأثیر اجتماعیفاطمه معراجیکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۱۱/۲۳
استراتژی های درمانی بهینه برای سیستم تاخیری ایمنی-سرطان با رویکرد درمانی چندگانهلینا حاجی زادهکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بهبود خوشه بندی داده ها با استفاده از مجموعه های فازی مردد و الگوریتم های فراابتکاریسیمین رضاییکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
روش تفاضل متناهی-پایه شعاعی برای معادله فرارفت-انتشار کسری مرتبه ثابت و متغیر و کاربرد آن در بررسی آلودگی هوامرضیه بیگلریدکتری(PhD)سهیلی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کنترل بهینه تطبیقی برای سیستم‌های خطی زمان پیوسته با دینامیک کاملا ناشناختهمینا محمدابادیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی کاربردهای منطق فازی در سرمایه‌گذاری مالی در حوزه ی استارت آپ‌هانگار نجاریکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۲/۲۶

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر