موارد مهمی از آیین نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی که دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی باید بدان واقف باشند، به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل یادآوری می گردند:

مقطع دكتري

1-  تغيير رشته و انتقال در دوره ي دكتري ممنوع است.

2-  دانشجو در طول تحصيل با نظر شوراي دانشگاه حداكثر مي تواند از دو نيمسال مرخصي تحصيلي ياحذف ترم بهره مند شود.

3-  حداقل نمره 14 و حداقل ميانگين آموزشي 16 از 20 مي باشد.

4- دانشجوي روزانه در صورت عدم كسب نمره ي قبولي ياحذف غير موجه درس براي انتخاب مجدد آن دروس يا درس جايگزين بايد هزينه بپردازد.

5- حداقل نمره ي قبولي در آزمون جامع 16 است. درصورت عدم قبولي ، دانشجو مجازاست صرفاً يكبارديگر درآزمون جامع شركت نمايد.

6-  عدم شركت در آزمون جامع به هر دليل ( غيراز مرخصي بدون احتساب در سنوات ) به منزله ي ردشدن دانشجو مي باشد.

7-  نمره ي رساله درميانگين كل محاسبه نمي شود.

8- دانشجو نمي تواند زودتر از 12 ماه پس از دفاع پيشنهاده از رساله ي خود دفاع كند.

9- دانشجويان قبل از سال 93 ، حداقل 7 نيمسال و حداكثر 9 نيمسال سنوات مجاز دارند كه درصورت ضرورت با تاييد كميته ي تحصيلات تكميلي گروه يك نيمسال به اين مدت اضافه مي گردد. تمديد سنوات مجدد با راي كميسيون موارد خاص منوط به پرداخت شهريه مي باشد.

10- دانشجويان دكتري بعد از سال 93، حداقل 6 و حداكثر 8 نيمسال سنوات مجاز دارند كه درصورت ضرورت با تاييد كميته ي تحصيلات تكميلي گروه يك نيمسال به اين مدت اضافه مي گردد. تمديد سنوات مجدد با راي كميسيون موارد خاص منوط به پرداخت شهريه مي باشد.

11- دانشجو موظف است درهرنيمسال نسبت به انتخاب درس يا واحد در ارزيابي جامع، در پيشنهاده يا رساله در سيستم آموزشي اقدام نماید.

12- عدم ثبت نام يا ثبت رساله در زمان مقرر به منزله ي انصراف دانشجو از تحصيل شناخته مي شود.

13- دانشجويان ورودي 93 و قبل از آن بايد براي اخذ مجوز دفاع ، مدرك متعبر زبان ارائه نمايند.

14- دانشجويان بعد از 93 بايد قبل از دفاع پيشنهاده مدرك زبان مبني  بر80% نمره ي قابل قبول و براي مجوز دفاع بايد نمره ي قابل قبول زبان ارائه نمايند.

كارشناسي ارشد

1-  تغيير رشته ، انتقال ، مهماني در دوره ي كارشناسي ارشد ممنوع است.

2- دانشجوي لازم است درهر نيمسال حداقل 8 و حداكثر 14 واحد درسي انتخاب كند.

3- حداقل نمره ي قبولي در هردرس 12 و ميانگين قابل قبول در هرنيمسال 14 است.

4- اخذ معدل كمتر از 14 در هرنيمسال موجب مشروطي دانشجو در آن نيمسال خواهد بود و چنانچه دانشجو در دو نيمسال مشروط شود، از تحصيل محروم خواهد شد.

5- دانشجو نمي تواند زودتر از 4 ماه پس از تصويب پيشنهاده از پایان نامه خود دفاع كند.

6- مدت مجاز سنوات تحصیلی در دوره ي كارشناسي ارشد 4 نیمسال است. كه درصورت ضرورت با تاييد كميته ي تحصيلات تكميلي گروه يك نيمسال به اين مدت اضافه مي گردد و درصورت تمديد سنوات مجدد با راي كميسيون موارد خاص منوط به پرداخت شهريه مي باشد.

7- چنانچه ميانگين كل نمرات آموزشي كمتر از 14 باشد دانشجو اجازه ي دفاع ندارد.

8- حداکثر مدت مجاز برای ثبت نمره سمینار، دو نیمسال می باشد و پس از آن نمره 99/11 برای دانشجو اعمال می گردد. در اینصورت دانشجو باید درس سمینار را مجددا اخذ و بگذراند.

تبصره بسیار مهم: در کلیه مقاطع تحصیلی مدت سنوات آموزشی از سنوات رفاهی جدا است. مدت سنوات رفاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 4 ترم و برای دانشجویان دکتری 8 ترم می باشد.

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر