اطلاعات تماس
آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ریاضی
صندوق پستی : 1159-91775


تلفن:
0513-8806200
نمابر:
0513-8806200
ارسال ایمیل

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر