عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
طرح های بهینه در سانسور فزاینده نوع دوالهام بصیریکارشناسی ارشداحمدی
رگرسیون غیر خطی و شبکه های عصبیحمیده جدیکارشناسی ارشددوستی
مباحثی در توزیع های چندمتغیره بیضی گونانیس ایران منشدکتری(Ph.d)طباطبائی مشهدی۱۳۸۸/۱۰/۱۰
مشخصه سازی، بررسی و مقایسه انواع مختلف کرانهای پایین برای واریانس برآوردگرهای نااریبسمیرا نایباندکتری(Ph.d)رضائی رکن آبادی۱۳۸۹/۱۱/۲۳
برآوردیابی برای داده های پانلی نامتوازن در صورت وجود خطای اندازه گیری در متغیرهای توضیحیسمانه محمدزادهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
نکاتی از دگرشکلی در آنتروپی نسبی و اندازه گیری ریسک و نقش نرخ دگرشکلی در نظریه اطلاعحبیب حسن زادهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۰/۰۶/۰۱
تابع αـ صدک باقیمانده عمر و کلاس توابع با صدک باقیمانده عمر نزولی(صعودی) و کاربرد آنمحبوبه اکبری لاکهکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۰/۰۳/۱۷
میانگین باقی مانده و میانگین گذشته از عمر در سیستم هامطهرّه پارساکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۰/۰۳/۱۷
استنباط آماری بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار و نمونه گیری پساطبقه بندی قضاوتیعلی دست برآوردهدکتری(Ph.d)سرمد۱۳۹۰/۰۹/۰۷
کاربرد آنتروپی در سیستم های تعمیر پذیرعماد اشتری نژادکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۱/۰۲/۲۴
برآوردگرهای بهبودیافته در رکوردهارضا عربی بلاغیدکتری(Ph.d)طباطبائی مشهدی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
استنباط آماری داده های سانسور شدهفهیمه فتحیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
تابع صدک باقیمانده عمرراضیه هوشمنددلیرکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
روش های نمونه گیری معکوسعلیرضا تقی پورجیردهیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
آنتروپی ماکسیمم و مینیمم اندازه های اطلاعات از نگاه تابع مفصلمحدثه جلال شاهکوییکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نگاهی بر وابستگی و اندازه های اطلاعامید خزین قناددکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۲/۲۰
مباحثی در خصوص پارامتر تنش مقاومت در توزیع لامبدای تعمیم یافتهمهدی ذوقدارمقدمدکتری(Ph.d)عمادی۱۳۹۴/۰۵/۲۵
مباحثی در مقایسه های تصادفی سیستم های سری - موازی با مؤلفه های وایبل ناهمگنبهنام کریمیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
ویژگیهایی از منحنی لیمکوهلر و ارتباط آن با سایر معیارهای نابرابریوحیده اصغریدکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۲۵
اندازه های اطلاعات و قیمت گذاری اختیاریندا صالحپوردکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۲۵
مباحثی در خصوص طرح‌های نمونه‌گیری تطبیق‌پذیرامین فردوسی مکاندکتری(Ph.d)رضائی رکن آبادی۱۳۹۴/۱۱/۲۸
خوشه‌بندی فازی داده‌های قطعیسیداحمد عباس زادهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
استنباط درستنمایی تجربی برای منحنی لورنتس در داده های طول اریبمهدیه وجدانی محمودیدکتری(Ph.d)رضائی رکن آبادی۱۳۹۸/۱۰/۱۸
شناسایی نقاط پرت فرین و مکانیسم دراگون-کینگز در دنباله بالایی توزیع درآمدبتول عباسیان حصارسرخکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
مدل بندی و تحلیل خطرات رقابتی در حضور داده های طولی چند متغیرهجابر کاظم پوردکتری(Ph.d)حبیبی راد۱۳۹۹/۱۱/۲۵
سیاست گذاری بهینه در مدل های گارانتی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دفعات تعمیرمینا حسینیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
تاثیر توابع نرخ خطر متقاطع در مدل های توام طولی و بقامهساسادات سجادی اولکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آزمون نیکویی برازش برای توزیع رایلی بر اساس نمونه های سانسورشدهنغمه باغبانکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۰۹/۱۵
یادگیری درختان تصمیم مبتنی بر اطلاعات مکانیطاهره عالمی شمامیدکتری(Ph.d)دوست پرست۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ویژگی هایی از آنتروپی تسالیس بر اساس متغیر تصادفی دو طرفهسمیرا جلایریدکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۴۰۰/۱۰/۲۱
چند سیاست تعمیر و نگهداری شرایط-مبنا بر پایه مدل کاهش سنخاطره راجی نیادکتری(Ph.d)رزمخواه۱۴۰۰/۱۱/۲۷
پیش بینی قیمت رمز ارزها در روز آیندهفاطمه گنابادیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۸/۱۱
پیش بینی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین و الگوی رگرسیون چندکیزهرا خورسندی شیرغانکارشناسی ارشددوست پرست۱۴۰۱/۰۵/۱۲
بررسی برآوردگرهای مدل طول عمر تحت تابع زیان مربع خطای وزنی در توزیع پارتو بر اساس داده سانسور شدهفاطمه علیزاده خماریکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
کاربرد یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل داده های بقا تحت مدل تعمیم یافته وایبل بر اساس داده های سانسورشدهنسرین مرادیدکتری(Ph.d)حبیبی راد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی ویژگی های توزیع های لگ متقارن و تقارن متقابلالهه امیدفرکارشناسی ارشدفشندی۱۴۰۱/۰۸/۱۱
پیش بینی نرخ رمز ارزها به کمک اطلاعات پنهان در عوامل اقتصادی و عوامل بازار با استفاده از مدل های یادگیری ماشینفاطمه صحرانوردکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۹/۰۲
تاثیر عدم حتمیت در چند سیاست نگهداری و تعمیرفایزه لیموییکارشناسی ارشدرزمخواه۱۴۰۱/۰۹/۰۲
برآورد بیزی پارامترها در سری های زمانی GARMAسیده طیبه جعفری پورکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی روش های NB و SVM برای طبقه بندی متننسترن صدوقیکارشناسی ارشدسرمد۱۴۰۱/۰۹/۰۴
ویژگی هایی از معیار واگرایی جنسن- شانونهانیه ریاحیدکتری(Ph.d)دوست پرست۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تحلیل و بررسی چند مدل مختلف تنش،مقاومت در قابلیت اعتمادسیده نجمه علوی سینیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بررسی میزان اریبی ضریب جینی در داده های گروه بندی شدهمائده نجفیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شبکه‌های بیزی پویا در تحلیل داده‌های بالینیثمین وجدانیکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۲/۰۳/۰۲
یادگیری جمعی برای الگوهای تصمیم گسسته فضایی بر پایه الگوریتم جنگل تصادفیشکیب پناه بحقدکتری(Ph.d)دوست پرست۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بررسی برآوردگرهای مختلف برای مدیریت چند خطی و داده های پرت در مدل رگرسیون خطیاعظم ایمانی زیدانلوکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۲/۰۵/۲۲
تعمیم توزیعهای ماکسیمم آنتروپی مفصل مبنا بر اساس اندازه های وابستگیالهه کدخدادکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۴۰۲/۰۴/۱۸
ارتباط منحنی ROC با مفاهیم نابرابری اقتصادیزهرا سلم ابادیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۲/۰۳/۲۳
تحلیل سری‌های زمانی چندمتغیره با استفاده از شبکه های بیزیمبینا حیدریکارشناسی ارشددوست پرست۱۴۰۲/۰۴/۱۷
به کارگیری روش‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی متغیرهای هواشناسیبهشید یساولیدکتری(Ph.d)حبیبی راد۱۴۰۲/۰۵/۲۴
مباحثی در مدل سازی سیستم های با مولفه های وابسته بر اساس تابع مفصلوحیده سینائیکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مباحثی در ماشین بردار پشتیبان چند-کلاسه تصادفیتارا محمدیدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته و تحلیل پوششی داده ها برای کاهش ازدحام بخش اورژانسریحانه احمدیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
برآورد پارامترهای جامعه متناهی به روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار با استفاده از متغیرهای کمکیمحمدحسین زرین کلاهدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۴۰۲/۰۹/۱۱
برآورد ناپارامتری قیمت گذاری اختیار معامله در شاخص بورسزکیه رضائی زادهکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۲/۰۹/۱۸
نرخ همگرایی مجموع موزون دنباله های تصادفی وابسته با ساختار وابستگی مفصل مبناام البنین هادیان فردکتری(Ph.d)امینی۱۴۰۲/۰۸/۲۹
برآورد حق بیمه در توزیع وایبول در مواجهه با داده های دور افتادهابراهیم سهرابیدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
ویژگی‌های تابع حیات و تعمیم‌های آن برحسب داده‌های ترتیبی و کاربردهای آن در قابلیت اعتمادمهلا دهقانکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بهینه‌سازی عملکرد لجستیکی با استفاده از کلان داده‌های اقتصادی با رویکرد تحلیل یادگیری ماشینمبینا کریمیکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۲/۱۲/۰۱
بررسی شبکه‌های عصبی گراف در پیش‌گویی خواص مولکولیامیر جلوگیرباغستانکارشناسی ارشدآرشی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مدل بندی رگرسیون اثرات آمیخته با پاسخ های آمیخته مقیاسی نرمال چولهفاطمه عبدالهیکارشناسی ارشدآرشی۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تجزیه و تحلیل بیزی داده‌های مثبت در حضور داده‌های دور افتاده و برآورد اندازه‌های اطلاعمهسا سلاجقهدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
برآورد پارامتری در مدل طولی میانگین-کوواریانس توامعلیرضا برزگرورکیکارشناسی ارشدآرشی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
یادگیری ساختار بیزی پیشرفته DAGهاسمانه نظریدکتری(Ph.d)آرشی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
سیاست های نگهداری با حالت های خرابی متعدد پس از انقضای وارانتی هندسیحنانه خلیل زاده کلاگرکارشناسی ارشددوست پرست۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بررسی آزمون های طول عمرتسریع یافته برای سیستم های یکبارشلیک تحت برخی از توزیع های طول عمرسیدمرتضی پنج تنیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۳/۰۲/۱۰
کشف و پیشگویی نشتی در شبکه آبنیما فکورکارشناسی ارشدآرشی۱۴۰۳/۰۲/۱۰

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر