مرکز پژوهشي مدلسازي و بهينه سازي سيستم ها

مهمترين هدف  اين مرکز تحقيقاتي ايجاد يک رابطه نزديک با سازمان هاي صنعتي ، اقتصادي ، کشاورزي و تجاري به منظور تجزيه و تحليل هاي سيستم هاي موجود و بهينه سازي عملکرد آنان  است . همچنين اين مرکز ، همکاري بسيار نزديکي با پارک علم و فناوري خراسان دارد .

در حال حاضر ، اعضاي هيئت اجرايي اين مرکز عبارتند از :

دکتر زهرا افشارنژاد ، دکتر محمدهادي فراهي ، دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم ( رييس مرکز ) ، دکتر علي وحيديان کامياد و دکتر حامدرضا طارقيان .

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر