عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
درسی در نظریه گالوا ( همراه با شرحی مستند از زندگینامه اواریست گالوا)محمدرضا رجب زاده مقدمجهاد دانشگاهی۱۳۷۴
درسی در جبر خطی ( همراه با کاربردها)محمدرضا رجب زاده مقدمجهاد دانشگاهی۱۳۷۶
حل مسایل درسی در جبر خطی ( همراه با کاربردها)محمدرضا رجب زاده مقدمجهاد دانشگاهی۱۳۷۶
جبر مجردمحمدرضا رجب زاده مقدمدانشگاه امام رضا۱۳۷۸
بازگشت به منزل آخرمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۳
توپولوژي عمومياسداله نیکنام۱۳۸۴
آنالیز حقیقی با مقدمه ای بر موجک و کاربردهای آنمحمد جانفدادانشگاه حکیم سبزواری۱۳۸۴
مثلثمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۴
فضاهای متریک با طعم توپولوژیمجید میرزا وزیری۱۳۸۴
روزی که صداها را دیدممجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۴
کهکشان ستاره های دریاییمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)سیدحسین اورعی نامزدی۱۳۸۴
اساس جبر مجردمحمدرضا رجب زاده مقدمدانشگاه امام رضا(ع)۱۳۸۵
عقربه ثانیه شمارمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۵
سیصد و یازدهمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۵
سرنوشت پدرممجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۵
قتل در فانوس دریاییمجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۸۶
قلب در نگاهمجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۸۶
اشتباه سوزنبانمجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۸۶
مروری بر جبر خطیاحمد عرفانیان مشیری نژادواژگان خرد۱۳۸۶
اصول نظریه اعدادمجید میرزا وزیری۱۳۸۶
حافظه استادمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۶
شمردنی ها را بشمارمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۶
منطق مجموعه ها اعدادمجید میرزا وزیری,آدینه محمد نارنجانیانتشارات سخن گستر۱۳۸۶
Miscellaneous Topics of Group Theory : Mashhad - Naples, 2005 - 2008احمد عرفانیان مشیری نژادARACNE editrice S.r.l۱۳۸۷
نقل قول های ریاضیمجید میرزا وزیریسخن گستر۱۳۸۷
فضاهای توابع؛ درس، مسالهمجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۸۷
داو دوممجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۸۷
Completely positive linear maps on pro- C^* -algebrasمحمد صال مصلحیانEditura Universităţii din Bucureşti۱۳۸۷
با ذره تا بی نهایت مهرمجید میرزا وزیریپارس سینا۱۳۸۸
Elementary functional analysisمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۸۸
Operator algebras and geometryمحمد صال مصلحیانAmerican Mathematical Society۱۳۸۸
Functional Analysisمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۸۸
Commutative rings: New Researchکاظم خشیارمنش,فهیمه خوش آهنگ قصر۱۳۸۸
Norm derivatives and characterizations of inner product spacesمحمد صال مصلحیانWorld Scientific۱۳۸۸
Matrix partial orders, shorted operators and applicationsمحمد صال مصلحیانWorld Scientific۱۳۸۹
Non-commutative Gelfand theories. A tool-kit for operator theorists and numerical analystsمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۸۹
Introduction to functional equationsمحمد صال مصلحیانChapman & Hall book۱۳۸۹
Hyers-Ulam-Rassias stability of functional equations in nonlinear analysisمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۹۰
Positive definiteness of functions with applications to operator norm inequalitiesمحمد صال مصلحیانAmer Math Soc۱۳۹۰
Classical summation in commutative and noncommutative L_p-spacesمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۹۰
ریاضی عمومی 1احمد عرفانیان مشیری نژاد,رجبعلی کامیابی گل۱۳۹۰
Recent advances in Hilbert-type inequalities. A unified treatment of Hilbert-type inequalities.محمد صال مصلحیانELEMENT۱۳۹۱
Recent Developments of Mond-Pecaric Method in Operator Inequalitiesمحمد صال مصلحیانElement(Croatia)۱۳۹۱
Matrix analysisمحمد صال مصلحیانCambridge University Press۱۳۹۱
یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم (جلد اول)مجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۹۱
یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم (جلد دوم)مجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۹۱
Stability of functional equations in random normed spacesمحمد صال مصلحیانSpringer۱۳۹۲
A primer of Hilbert spaceمحمد صال مصلحیانLINCOM Europa۱۳۹۲
Half-discrete Hilbert-type inequalitiesمحمد صال مصلحیانWorld Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.۱۳۹۲
Functional analysis. An elementary introductionمحمد صال مصلحیانAmerican Mathematical Society۱۳۹۳
منطق، ضامن استدلالمجید میرزا وزیریآهنگ قلم۱۳۹۳
سفر به شهر ریاضیمجید میرزا وزیریترجمان خرد۱۳۹۳
Functional Analysis: Entering Hilbert Spaceمحمد صال مصلحیانWorld Scientific۱۳۹۴
Metric geometry of locally compact groupsمحمد صال مصلحیانEuropean Mathematical Society۱۳۹۵
Operator and Norm Inequalities and Related Topicsمحمد صال مصلحیانBirkhauser/Springer۱۴۰۱
Lectures on Numerical Radius Inequalitiesمحمد صال مصلحیانBirkhauser/Springer۱۴۰۱
Matrix and Operator Equations and Applicationsمحمد صال مصلحیانٓSpringer۱۴۰۲
Geometry of Banach Spaces and Related Fieldsمحمد صال مصلحیانAmerican Mathematical Society۱۴۰۲
Advanced Techniques with Block Matrices of Operatorsمحمد صال مصلحیانالمنت- زاگرب- کرواسی۱۴۰۳

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر