اولین جلسه از دوره بازخوانی قوانین آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشکده، مدیران گروه، کارشناسان آموزشی دانشکده و برخی از کارشناس مسئولین سایر دانشکده ها در دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید.

IMG 8724

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر