در اين سخنراني آقاي دكتر مشايخي فرد ابتدا تاريخچه‌اي كوتاه از منشأ پيدايش رياضي بيان فرمودند. در ادامه در ارتباط با محسنات و ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد كاربرد رياضيات در علوم و فنون مختلف ازجمله علوم انساني از قبيل فلسفه سخناني ايراد كردن و در مورد گستردگي دامنه نفوذ رياضيات در جنبه‌هاي مختلف هستي مطالبي بيان كردند. همچنين در ارتباط با فوايد داشتن نگاه رياضي‌گونه به مسائل مختلف مواردي را مطرح نمودند. در ادامه بحث ايشان به بيان نقطه نظراتي در ارتباط با انتقادهايي كه به نگاه صرفاً رياضي‌گونه به وقايع و همچنين نحوه تعامل و نگرش علوم ديگر پرداختند و بيان كردند كه چنين نگرشي ممكن است باعث شود دريچه‌هاي گفتگو بين گروه‌ها و جوامع علمي و اجتماعي بسته بماند و نسبت به پرورش يافتن چندبعدي دانشجويان رياضي تأكيد داشتند.

در پايان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و از طرف معاونت پژوهشي دانشكده علوم رياضي لوحي به‌عنوان يادبود توسط آقاي دكتر عفتي معاون محترم پژوهشي دانشكده به آقاي دكتر مشايخي فرد اهدا شد.

IMG 8706IMG 8709

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر