در اين سخنراني، آقاي مهندس مصطفي عطازندي، مدير محترم تحقيق و توسعه شركت دانش‌بنيان پناپ، به بيان تجربيات خود از استفاده هوش مصنوعي در صنعت پرداختند. در ابتدا مهندس عطازندي با ذكر كاربردهايي از هوش مصنوعي در صنعت فولاد به اهميت يادگيري اين علم تاكيد كردند. در ادامه ايشان انواع هوش مصنوعي و تنوع كاربرد آن‌ها را توضيح دادند. همچنين مهندس عطازندي با اشاره بر انقلاب چهارم صنعتي، استفاده از هوش مصنوعي را در صنايع ضروري دانستند و بيان كردند در دنياي امروزه، حتي مشاغل و صنايع كوچك نيز نيازمند به‌كارگيري هوش مصنوعي هستند. ايشان دانشجويان را به يادگيري و مهارت اندوزي تخصصي درزمينه هوش مصنوعي ترغيب و تشويق كردند.

در پايان جلسه آقاي دكتر عفتي معاون محترم پژوهشي دانشكده لوحي به‌عنوان يادبود به آقاي مهندس عطا زندي اعطا كردند.

IMG 8710IMG 8713IMG 8715

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر