در روز دوشنبه بيست آذرماه به مناسبت هفته پژوهش، آقاي دكتر عيدي زاده، مدير محترم مركز پژوهش‌ها و آقاي مهندس عزيزي، مدير محترم خدمات بازرگاني و دفتر ارتباط با اعضا و فعالين اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي با عنوان» توسعه اقتصادي كشور درگرو گسترش علوم پايه «سخنراني كردند.

دكتر عيدي زاده به بيان اهميت رياضيات در سياست‌گذاري‌هاي كشور تأكيد كردند و برخي از مشكلات جامعه را از جايگاه كم علوم رياضي، آمار و كامپيوتر در سياست‌گذاري‌هاي كشور دانستند. ايشان بابيان مثال‌هايي از بودجه، صندوق بازنشستگي، صنايع آبي، الگوي كشت و مدل صادرات، بر اهميت مدل‌سازي و پيش‌بيني فرايندهاي اقتصادي تأكيد كردند. همچنين ايشان از كاربردهاي نظريه آشوب، مدل‌هاي آماري و نظريه بازي‌ها در بازار كالا مثال‌هايي ارائه كردند. آقاي مهندس عزيزي در ابتدا به توضيح ساختار اتاق بازرگاني و وظايف و اختيارات اين اتاق پرداختند. ايشان يكي از مشكلات شركت‌هاي دانش‌بنيان را عدم‌تشخيص بازارهاي هدف دانستند و بدين منظور ابزارهاي تخصصي آنلاين شناسايي بازار هدف را معرفي كردند.

در پايان اين سخنراني، جناب آقاي دكتر عفتي، معاون محترم پژوهشي دانشكده، با اهدا لوح تقدير به دكتر عيدي زاده و مهندس عزيزي مراتب تشكر خود را اعلام كردند و اين سخنراني را گامي به‌سوي ايجاد تعامل بين دانشكده علوم رياضي و اتاق بازرگاني در حل مشكلات و چالش‌هاي كشور دانستند.

IMG 8725IMG 8728IMG 8735

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر