جلسه تقدیر و تشکر از زحمات همکار گرامی خانم ظهوریان با حضور اعضای محترم هیات مدیره و کارکنان محترم دانشکده برگزار گردید که پس از تقدیر از زحمات ایشان کادویی به رسم یادبود به ایشان تقدیم گردید. 

zohourian403 1zohourian403.jpg 2zohourian403.jpg 3

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر