ساعت

زمان

نوع سخنرانی

عنوان

سخنران

2-12

27/11/95

عمومی

اندر فواید و مضرات ریاضیات

دکتر بهروز مشایخی فرد

2-12

4/12/95

تخصصی

Invariant G-Bony attractors

خانم مرضیه زاج

4-6

4/12/95

تخصصی

Spectral Analysis and Synthesis

Prof. L. Szekelyhidi

2-12

11/12/95

تخصصی

اندازه روی فضاهای دوگان همگن

خانم فاطمه فهیمیان

2-12

24/1/96

تخصصی- عمومی

کاربردهایی از جبر جابجایی

دکتر کاظم خشیار منش

2-12

31/1/96

تخصصی

فضاهای احتمالی ناجابجایی

آقای  علی طالبی

2-12

7/2/96

عمومی

اقتصاد پروانه ای

آقای حامد مینایی

2-12

14/2/96

تخصصی

گزارش فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه ی توانایی گروهها و جبرهای لی

خانم فرنگیس جوهری

2-12

21/2/96

تخصصی

Markov Partitions

خانماعظم ااحسانی

2-12

28/2/96

تخصصی

آشنایی با تاریخچه ی توپولوژی جبری(قسمت اول)

آقای مجتبی محرری

2-12

4/3/96

تخصصی

آشنایی با تاریخچه ی توپولوژی جبری(قسمت دوم)

آقای سید زینال پاشایی

2-12

11/3/96

عمومی

گزارش شرکت  در کنفرانسهای ریاضی گرجستان و روسیه

دکتر محمد صال مصلحیان

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر