برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز 401-400

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مدل بندی داده های سيروز صفراوی اوليه و بررسی اثر
جنسيت و دارو

آقای دکتر آرشی

1400-7-14

برنامه نویسی با نرم افزار R در محیط نرم افزار SPSS و مباحث مرتبط  آقای دکتر هادی جباری  1400-8-12
چارلز داروین و تفکر آماری  آقای دکتر علی دولتی
  1400-9-3
سير تاريخي تحولات در علم آمار و نگاه تبييني در آموزش و پژوهش آقای دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
  1400-9-21

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم بهار  400-99

 

عنوان

سخنران

تاريخ

Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods

آقای دکتر مهدی جباری

1400-1-8

Contraction Estimation in
High-dimensional Data Analysis

آقای دکتر آرشی

1400-1-25

 کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی میزان بارش در ایران و نواحی اطراف آن

خانم دکتر حبیبی

1400-2-1

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز  400-99

 

عنوان

سخنران

تاريخ

لاسوی مقیاسی شده برای داده های همخط

آقای دکتر آرشی

1399-7-9

Generalized Skew-Symmetric Circular and Toroidal
Distributions

خانم دکتر نخعی

1399-7-16

 نگاه بیزی، آلن تورینگ و جنگ جهانی دوم

آقای دکتر محتشمی

1399-8-7

 Joint Modeling of Longitudinal and
Time-to-Event Data

خانم دکتر حبیبی

1399-8-28

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

 برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۹-۹۸

 

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت مطالعاتی

 آقای دکتر سرمد

1398-8-22

 داده های فرسایشی و کاربرد آنها در سیستمها

آقای دکتر رزمخواه

1398-8-29

On detecting outliers in the Pareto distribution

آقای دکتر مهدی جباری

1398-9-6

مشخص سازی توزیع های متقارن بر اساس متغیرهای همراه از خانواده توزیع های دو
متغیره فارلی-گامبل-مورگنشتین

آقای دکتر احمدی

1398-9-20

                      گزارش آمارگیری از زایرین اربعین

آقای دکتر رضایی

 1398-10-4

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم بهار   ۹۸-۹۷

 

 

عنوان

سخنران

تاريخ

One-Shot Systems

آقای دکتر احمدی

1397-12-8

 نگاه پیش روی علوم ریاضیات و آمار

آقای دکتر محتشمی

1398-2-18

 Bayes factor as a measure for evidence

آقای دکتر دوست پرست

1398-2-25

 

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

 

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

1397-7-18

Statistical Analysis of fMRI data: challenges, pitfalls, and prospects

آقای دکتر نجیبی

1397-10-19

 

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم بهار   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

توزیع های تغییر شکل یافته: روشهای ساخت و ویژه گی ها

آقای دکتر امینی

1397-1-21

ویژگی های از تقارن و توزیع های متقارن در آمار و احتمال

آقای دکتر احمدی

1397-1-29

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییز   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مدلهای کلاس پنهان و کاربرد آن در علوم پزشکی

آقای دکتر جمالی

1396-7-26

تحلیل داده های خشکسالی با استفاده از تابع مفصل

خانم دکتر کوهی

1396-8-10

گزارش فرصت مطا لعاتی

آقای حسین محتشمی

1396-8-17

گزارش شركت در كنفرانس

آقای دکتر صادق پور

1396-9-22

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم بهار   ۹۵-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

On multi-state systems

 دکتر دوست پرست

1395-12-4

طراحی و ارزیابی یک مدل دسته بندی با مدیریت داده های گمشده پزشکی

آقای گلاب پور

1395-12-11

گزارش شرکت در کنفرانس بین المللی ODRS 2016

"ORDERED DATA AND THEIR APPLICATIONS IN RELIABILITY  AND SURVIVAL ANALYSIS”

دکتر حبیبی راد

1395-12-18

A test of independence against orthant dependence

دکتر هادی جباری

1396-1-30

On the reliability of complex systems with three dependent components per element

دکتر رزمخواه

1396-2-6

معیارهای وابستگی چندمتغیره: نظریه و کاربردها

آقای مجید صنعت گر

1396-6-6

 

 سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییز   ۹۵-۹۶

 

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم بهار 95-94

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مقیاس گذاری چند بعدی و کاربردها

دکتر آرشی

1394-11-21

   Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution and their applications

     دکتر صالحی   

1394-11-28

Signature-based approach in redundancy, a vocation problems

دکتر دوست پرست

1394-12-5

زمان بندی در ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم

  دکتر مهاجرزاده

1394-12-12

Statistical methods in animal breeding

دکتر شریعتی

1394-12-19

Shrinkage Estimation of    in the Exponential Distribution Mixing with Exponential Distribution   

 دکتر مهدی جباری

1395-1-18

Comparing the empirical power of several independence tests in the generalized FGM family

دکتر هادی جباری

1395-1-25

On weighted cumulative residual entropy

دکتر براتپور

1395-2-8

درجه واریانس برآوردگرهای نااریب در طرح های رایج نمونه گیری بدون جایگذاری

 دکتر رضایی

1395-2-15

  ACCEPTANCE SAMPLING PLAN USING FUZZY SETS THEORY

دکتر صادقپور

1395-2-22

Archimedean Copulas: Constructions, properties and  fitting

دکتر امینی

1395-2-22

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.


 برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 94-93

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

Generalized prediction intervals under Type-II censoring

آقای دکتر رزمخواه

1393-07-16

A Hamilton Walk on Quaternions

خانم دکتر فشندی

1393-07-23

Testing the Parameters of a Pareto Distribution in the Presence of Outliers

آقای دکتر مهدی جباری

1393-08-07

گزارش هشتمین کنفرانس بین المللی ریاضی و آمار یونان

خانم دکتر حبیبی راد و خانم دکتر براتپور

1393-08-21

سخنرانی عمومی (History of Information Theory)

آقای دکتر محتشمی

1393-08-28

گزارش یازدهمین کنفرانس داده های ترتیبی در لهستان

آقای دکتر احمدی

1393-09-05

تاثیر وابستگی مولفه های سیستم بر روی میانگین طول عمر سیستم

آقای دکتر خنجری

1393-09-26

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 92-91

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

گزارش شرکت در هشتمین کنگره جهانی آمار و احتمال در ترکیه

خانم دکتر براتپور

1391-11-25

Comparisons of Concordance

خانم سلیمه یاسایی

1391-12-02

بهینه سازی برنامه تعمیرات و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (SA)

آقای دکتر دوست پرست

1391-12-09

کارگاه مباحثی در نرم افزارR

آقای دکتر سرمد

1391-12-16

برآورد بیزی پارامترهای مدل پارتو در مواجهه با داده های پرت تحت سانسور فزاینده نوع 2

آقای دکتر مهدی جباری

1392-01-21

متغیرهای تصادفی وابسته که مستقل یا ناهمبسته هستند

آقای دکتر امینی

1392-01-28

آقای دکتر فکور

1392-02-04

تحلیل و یژگی های آماری قیمت برق در بازارهای رقابتی

آقای دکتر رجبی

(مدیر محترم گروه مهندسی برق)

1392-02-11

روشهای آماری در صنعت

آقای دکتر صادق پور

1392-02-18

برآورد تعداد زائرین با استفاده از طرح نمونه گیری از جوامع در حال حرکت

آقای دکتر رضایی

1392-02-25

رگرسیون و کاربرد آن در علوم تجربی

آقای دکتر عمادی

1392-03-01

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

 

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

۱۸-۷-۱۳۹۷

 

 

۲۵-۷-۱۳۹۷

 (همایش روز آمار)

 

۲-۸-۱۳۹۷

 

 

۲۳-۸-۱۳۹۷

 

 

۳۰-۸-۱۳۹۷

نقش آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم و نگاه بیزی

آقای دکتر محتشمی

۷-۹-۱۳۹۷

 

 

۱۴-۹-۱۳۹۷

متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقای دکتر احمدی

۲۱-۹-۱۳۹۷

 

 

۲۸-۹-۱۳۹۷

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر