- قرارداد دستیار پژوهشی (Word ، PDF)

- درخواست پرداخت اعتبار پژوهه (Word ، PDF)

- درخواست خوابگاه و امكانات رفاهي به دانشجويان تحصيلات تكميلي و پژوهشگران پسا دكتري

- پسا دكتري

- طرح دانش آموختگان دكتري

- اطلاعات مرتبط با پژوهه

- شرايط تسويه حساب پايان نامه

- فرم تسويه حساب مالي شركت در همايش هاي داخل كشور

- فرم گزارش كار پسادكتري (Word ، PDF)

- آيين نامه برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور (pdf)

- كاربرگ و راهنماي اجرايي شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در جامعه و صنعت (word ،pdf)

 

- فرم مجوز آموزشی و پژوهشی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد (Word , PDF)

- کاربرگ شماره 2. صورتجلسه تصویب پیشنهاده (Word , PDF)
- کاربرگ شماره 4 .اعتبارسنجی مقاله ها (Word , PDF)

- کاربرگ شماره 5. مجوز دفاع (Word , PDF)

- گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد (word)

- اصالت نامه رساله/پایان نامه (word)

- مراحل دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده علوم رياضی

- راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 3 جهت تسویه حساب با بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی

- آيين نامه آموزشی کارشناسي ارشد ناپیوسته 94

- فلوچارت دفاع مجازی از پایان نامه ارشد

- فایل نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد (tex)

 

 

 

 

آئين نامه دكتري 95

فرم تقاضاي ارزيابي جامع دکتري (Word ،pdf)

انتخاب استاد راهنما (Word ، PDF)

انتخاب موضوع رساله (Word ، PDF)

شيوه نامه جامع تحصيلي 1400

فرم مجوز آموزشی دفاع از رساله دکتری

فرم تقاضاي دفاع از پيشنهاده دکتري (Word ، PDF)

صورت جلسه دفاع از پيشنهاده دکتري (Word ، PDF)

کاربرگ 5 تاییدیه گزارش شفاهی (Word ، PDF)

کاربرگ 6 اعتبارسنجی مقالات (Word ، PDF)

کاربرگ 7 درخواست استفاده از فرصت (Word ، PDF)

کاربرگ 8  مجوز دفاع (Word ، PDF)

کاربرگ 9  ارزشیابی رساله (Word ، PDF)

 صورتجلسه دفاع (Word ، PDF)

 اصالت نامه (Word ، PDF)

اطلاعات پيشنهاده دكتري آمار

راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 3 جهت تسویه حساب با بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی

 فلوچارت دفاع مجازی از رساله دکتری

 

 


puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر