دکتر محمد صال مصلحیان

محمد صال مصلحیان

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر