دکتر مجید میرزا وزیری

مجید میرزا وزیری

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر