ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر امین منصوری به سبب درگذشت پدرگرامی ایشان، بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و کارکنان می رساند، به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز دوشنبه 16 بهمن از ساعت 14 الی 16 در مسجد قبا به آدرس : بلوار خیام خیام 19 برگزار می گردد.

امید هست با حضور خود موجب تسلی خاطر بازماندگان، رحمت و غفران الهی برای آن مرحوم باشید.

مدیریت دانشکده علوم ریاضی

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر