• درخواست دانشجو به استاد مربوطه ( مشخص کردن مدت زمان مورد نیاز و تاریخ مورد نظر جهت استفاده الزامی می باشد )
  • ارسال درخواست در صورت موافقت از استاد به مدیرگروه
  • ارسال درخواست در صورت موافقت از مدیرگروه به معاونت پژوهشی
  • ارسال درخواست در صورت موافقت از مدیر گروه به مسئول سیستمهای پردازش سنگین ( 38806209 )
  • نصب نرم افزار any desk

 

 

 

 

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر