آئين نامه دكتري 95

فرم تقاضاي ارزيابي جامع دکتري (Word ،pdf)

انتخاب استاد راهنما (Word ، PDF)

انتخاب موضوع رساله (Word ، PDF)

شيوه نامه جامع تحصيلي 1400

فرم مجوز آموزشی دفاع از رساله دکتری

فرم تقاضاي دفاع از پيشنهاده دکتري (Word ، PDF)

صورت جلسه دفاع از پيشنهاده دکتري (Word ، PDF)

کاربرگ 5 تاییدیه گزارش شفاهی (Word ، PDF)

کاربرگ 6 اعتبارسنجی مقالات (Word ، PDF)

کاربرگ 7 درخواست استفاده از فرصت (Word ، PDF)

کاربرگ 8  مجوز دفاع (Word ، PDF)

کاربرگ 9  ارزشیابی رساله (Word ، PDF)

 صورتجلسه دفاع (Word ، PDF)

 اصالت نامه (Word ، PDF)

اطلاعات پيشنهاده دكتري آمار

راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 3 جهت تسویه حساب با بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی

 فلوچارت دفاع مجازی از رساله دکتری

 

 


puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر